Lai nodrošinātu Izglītības un zinātnes ministrijas Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes (turpmāk – padome) darbību, pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumu Nr.528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums “ 17.punktu un Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada 10.februāra reglamenta Nr.1 “Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes reglaments” 2., 3. un 6. punktu, izveidot padomi šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētājs

S.Šmīdlere

-

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:

R.Gintaute-Marihina

-

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore

Padomes locekļi:

G.Arāja - Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā (aizvietos Struktūrfondu departamenta direktore Ilze Sīle)

G.Auza

-

Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja (aizvietos Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks – departamenta direktora p.i. Ivars Balamovskis)

R.Blese

-

Latvijas Darba devēju konfederācijas izglītības eksperts (aizvietos Latvijas Poligrāfijas Uzņēmumu Asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere)

I.Dundure

-

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos (aizvietos Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere)

K.Grauze

-

Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta militārās zinātnes un izglītības nodaļas vecākais referents (aizvietos Aizsardzības ministrijas Aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta Struktūras un militārā personāla attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Liene Liepiņa)

G.Kalniņa-Priede

-

Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja

K.Kravinskis - Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta, Valsts attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultants (aizvietos Vladislavs Vesperis Valsts kancelejas Valsts attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs)

I.Krūmiņa

-

Pieaugušo izglītības apvienības padomes locekle (aizvietos Daiga Rubene Pieaugušo izglītības apvienības padomes locekle)

A.Lāce - Kurzemes plānošanas reģiona izglītības jomas reģionālā koordinatore

I.Lipskis

-

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors (aizvietos Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa)

G.Ozols

-

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Publisko pakalpojumu departamenta direktors

L.Romele

-

Latvijas brīvo arodbiedrību savienības eksperte izglītības, nodarbinātības un sociālajos jautājumos (aizvietos Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājas vietniece Irina Avdejeva)

D.Roga

-

Veselības ministrijas Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā eksperte (aizvietos Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vadītāja Kristīne Kļaviņa)

L.Rūsiņa

-

Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta eksperte (aizvietos Kultūrpolitikas departamenta direktore Baiba Mūrniece)

G.Silovs

-

Ekonomikas ministrijas Enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktors (aizvietos Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vadītāja vietnieks Jānis Salmiņš)

U.Sukovskis

-

RTU studiju prorektors (aizvietos LTRK Politikas daļas eksperte Paula Šimkuse)

D.Šavalgina - VISC Izglītības satura departamenta direktora vietniece, direktora pienākumu izpildītāja (aizvietos Sarmīte Valaine VISC Izglītības satura departamenta Izglītības satura atbalsta nodaļas vecākā eksperte)

A.Šenberga

-

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktore

D.Traidās

-

Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore (bez balsstiesībām) (aizvietos VIAA Pieaugušo izglītības departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane)

 

Padomes sekretārs bez balsstiesībām:

Z.Rutkovska

-

Valsts izglītības attīstības aģentūras Pieaugušo izglītības departamenta Mūžizglītības datu analītikas nodaļas vadītāja

2. Padomes priekšsēdētājs ne retāk kā divas reizes gadā informē par padomes darbību Izglītības un zinātnes ministrijas patstāvīgo struktūrvienību vadītāju sanāksmē.

3. Nepieciešamības gadījumā komisijas priekšsēdētājam ir tiesības pieaicināt nozaru ekspertus.