Lai nodrošinātu Izglītības un zinātnes ministrijas Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes (turpmāk – padome) darbību, pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumu Nr.528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums “ 17.punktu un Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada 10.februāra reglamenta Nr.1 “Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes reglaments” 2., 3. un 6. punktu, izveidot padomi šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētājs

L.Lejiņa

--

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:

B.Bašķere

-

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā

Padomes locekļi:

G.Auza

-

Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja (aizvietos Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks – departamenta direktora p.i. Ivars Balamovskis)

R.Blese

-

Latvijas Darba devēju konfederācijas izglītības eksperts (aizvietos Latvijas Poligrāfijas Uzņēmumu Asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere)

I.Dundure

-

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos (aizvietos Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere)

K.Grauze

-

Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta militārās zinātnes un izglītības nodaļas vecākais referents (aizvietos Aizsardzības ministrijas Aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta Struktūras un militārā personāla attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Liene Liepiņa)

G.Kalniņa-Priede

-

Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja

I.Krūmiņa

-

Pieaugušo izglītības apvienības padomes locekle (aizvietos Daiga Rubene Pieaugušo izglītības apvienības padomes locekle)

I.Lipskis

-

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors (aizvietos Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa)

A.Lāce

-

Kurzemes plānošanas reģiona izglītības jomas reģionālā koordinatore

G.Ozols

-

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Publisko pakalpojumu departamenta direktors

E.Petrovska

-

Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante (aizvietos PKC Attīstības plānošanas nodaļas konsultante Māra Sīmane)

L.Romele

-

Latvijas brīvo arodbiedrību savienības eksperte izglītības, nodarbinātības un sociālajos jautājumos (aizvietos Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājas vietniece Irina Avdejeva)

 

 

 

D.Roga

-

Veselības ministrijas Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā eksperte (aizvietos Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vadītāja Kristīne Kļaviņa)

L.Rūsiņa

-

Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta eksperte (aizvietos Kultūrpolitikas departamenta direktore Baiba Mūrniece)

R.Saksons

-

Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta direktors

G.Silovs

-

Ekonomikas ministrijas Enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktors (aizvietos Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vadītāja vietnieks Jānis Salmiņš)

U.Sukovskis

-

RTU studiju prorektors (aizvietos LTRK Politikas daļas eksperte Paula Šimkuse)

A.Šenberga

-

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktore

S.Šmīdlere

-

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Struktūrfondu departamenta direktore (aizvietos Struktūrfondu departamenta direktores vietniece Gunta Arāja)

D.Traidās

-

Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore (bez balsstiesībām) (aizvietos VIAA Pieaugušo izglītības departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane)

 

Padomes sekretārs bez balsstiesībām:

Z.Rutkovska

-

Valsts izglītības attīstības aģentūras Pieaugušo izglītības departamenta Mūžizglītības datu analītikas nodaļas vadītāja

2. Padomes priekšsēdētājs ne retāk kā divas reizes gadā informē par padomes darbību Izglītības un zinātnes ministrijas patstāvīgo struktūrvienību vadītāju sanāksmē.

3. Nepieciešamības gadījumā komisijas priekšsēdētājam ir tiesības pieaicināt nozaru ekspertus.