Lai nodrošinātu Izglītības un zinātnes ministrijas Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes darbību, izveidota padome šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:

B.Bašķere - Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā

Padomes locekļi:

 • G.Auza - Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja (aizvietos Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks – departamenta direktora p.i. Ivars Balamovskis)
 • D.Brante - Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte (aizvietos Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte Dace Roga)
 • R.Blese - Latvijas Darba devēju konfederācijas izglītības eksperts (aizvietos Latvijas Poligrāfijas Uzņēmumu Asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere)
 • I.Dundure - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos (aizvietos Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere)
 • K.Grauze - Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta militārās zinātnes un izglītības nodaļas vecākais referents (aizvietos Aizsardzības ministrijas Aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta Struktūras un militārā personāla attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Liene Liepiņa)
 • G.Kalniņa-Priede - Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja
 • I.Kristovska  - Ministres biroja vadītāja
 • I.Krūmiņa - Pieaugušo izglītības apvienības padomes locekle (aizvietos Daiga Rubene Pieaugušo izglītības apvienības padomes locekle)
 • I.Lipskis - Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors (aizvietos Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa)
 • A.Matvejeva - Kurzemes plānošanas reģiona izglītības jomas reģionālā koordinatore
 • G.Ozols - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Publisko pakalpojumu departamenta direktors
 • E.Petrovska - Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante (aizvietos PKC Attīstības plānošanas nodaļas konsultante Māra Sīmane)
 • L.Romele - Latvijas brīvo arodbiedrību savienības eksperte izglītības, nodarbinātības un sociālajos jautājumos (aizvietos Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga)
 • L.Rūsiņa - Kultūras ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā referente aizvietos ir Kultūrpolitikas departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja Laura Turlaja)
 • R.Saksons - Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta direktors
 • G.Silovs - Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta direktors (aizvietos Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta direktors Jānis Salmiņš)
 • U.Sukovskis - RTU studiju prorektors (aizvietos LTRK Politikas daļas eksperte Līva Šteinberga)
 • A.Šenberga - Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktore
 • S.Šmīdlere - Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Struktūrfondu departamenta direktore
 • D.Traidās - Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore (bez balsstiesībām) (aizvietos VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane)

Padomes sekretārs bez balsstiesībām:

I.Oksaniča - Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas projekta vadītāja.

Saskaņā ar Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes reglamentu, padomei ir šādi uzdevumi:

 •  sniegt priekšlikumus pieaugušo izglītības pārvaldībā iesaistītajām institūcijām izglītību, nodarbinātību un ekonomisko politiku regulējošu normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādei;
 •  sniegt priekšlikumus atbildīgajām nozaru ministrijām starpinstitucionālās sadarbības pieaugušo izglītības jomā īstenošanai;
 •  veicināt informācijas apmaiņu starp pieaugušo izglītības pārvaldībā iesaistītajām institūcijām, tai skaitā nodrošināt informācijas apmaiņu par padomes sastāvā ietilpstošo ministriju atbildībā esošiem Eiropas Savienības fondu ietvaros finansētiem pasākumiem, kuros paredzētas pieaugušo mācības;
 •  izvērtēt pieaugušo izglītības pārvaldībā notiekošos procesus un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem pieaugušo izglītības sistēmas uzlabojumiem  pieaugušo izglītības pārvaldībā iesaistītajām nozaru ministrijām un pieaugušo izglītības īstenotājiem atbilstoši sabiedrības interesēm;
 •  vismaz reizi gadā organizēt Padomes paplašinātas sanāksmes, kurās piedalās gan pieaugušo izglītības pārvaldības sistēmā iesaistīto institūciju, gan pieaugušo izglītības pārvaldības sistēmas pakalpojuma saņēmēju pārstāvji;
 •  veikt regulāru pieaugušo izglītības īstenošanas rezultātu un efektivitātes novērtējumu, tai skaitā veikt regulāru darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”, prioritārā virziena “Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”, 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojuma sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru”, 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību”, kā arī prioritārā virziena “Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” projektu īstenošanas uzraudzību;
 • noteikt un apstiprināt pieaugušo izglītības mērķus un uzdevumus;
 • noteikt prioritāri atbalstāmās pieaugušo izglītības mērķa grupas un mācību jomas, tai skaitā 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta ietvaros;
 • apstiprināt kvalitātes kritērijus pieaugušo izglītotājiem;
 • apstiprināt 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros īstenojamo izglītības programmu grupas un neformālās izglītības ceļā apgūstamās sociālās un profesionālās pamatprasmes, tostarp nodrošinot mācību savstarpēju papildinātību starp dažādām mērķa grupām;
 • sniegt priekšlikumus Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Valsts izglītības attīstības aģentūrai un Nodarbinātības valsts aģentūrai pieaugušo mācību piedāvājuma pilnveidošanai;
 • sniegt priekšlikumus Nodarbinātības valsts aģentūrai un pašvaldībām  pieaugušo karjeras konsultāciju kvalitātes veicināšanai;
 • sniegt priekšlikumus Valsts izglītības attīstības aģentūrai un Izglītības kvalitātes valsts dienestam pieaugušo ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas procesa pilnveidei;
 • sniegt priekšlikumus pieaugušo izglītības pārvaldībā iesaistītajām institūcijām, tajā skaitā darba devējiem un nozaru asociācijām, pieaugušo nodarbināto motivēšanai (aktivizēšanai) iesaistīties pieaugušo izglītībā, tai skaitā sniegt metodiskus ieteikumus pašvaldību koordinatoriem informatīvu pasākumu organizēšanā par pieaugušo izglītības iespējām;
 • lemt par pieaugušo izglītībai paredzētā finansējuma sadales principiem, tai skaitā 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta ietvaros;
 • nodrošināt Plānā minēto pasākumu koordināciju un Plāna ieviešanas procesa uzraudzību.