Latvijas nākotnes redzējuma pamatā ir cilvēku prasmes. Izglītība un izglītošanās visa mūža garumā.

Šāda nākotnes perspektīva iet roku rokā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 1. principu – katram cilvēkam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, mūžizglītību, iegūt un pilnveidot prasmes, kas nepieciešamas, lai pilnvērtīgi iekļautos sabiedrībā un darba tirgū.

Pieaugušo izglītības politiku Latvijā nosaka Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija Latvija 2030Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. un Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027.

Izstrādājot valsts līmeņa normatīvus, tiek ņemti vērā Eiropas Savienības (ES) attīstības virzieni un prioritātes, ES un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP) rekomendācijas.

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments (PPID) izstrādā politiku, organizē un uzrauga politikas īstenošanu profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības jomā, kā arī atbilstoši departamenta kompetencei īsteno padotību pār ministrijas padotībā esošajām iestādēm: Valsts izglītības satura centru, Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Valsts izglītības attīstības aģentūru.

Saistošie dokumenti

Eiropas Padomes Rezolūcija par atjaunotu Eiropas izglītības programmu pieaugušajiem
Lasīt vairāk

UNESCO globālais ziņojums «Pieaugušo mācīšanās un izglītība: pārdomājot rakstpratību un lasītprasmi» (EN)
Lasīt vairāk

Mūžizglītības memorands
Lasīt vairāk

EK un Padomes ieteikums par pamatprasmēm mūžizglītībā
Lasīt vairāk

Stratēģija «Eiropa 2020»
Lasīt vairāk

EP Rezolūcija par atjaunotu Eiropas izglītības programmu pieaugušajiem 
Lasīt vairāk

Jaunā prasmju programma Eiropai
Lasīt vairāk

Padomes ieteikums «Prasmju pilnveides ceļi – jaunas iespējas pieaugušajiem»
Lasīt vairāk

EK un Padomes ieteikumi par pamatkompetencēm mūžizglītībā
Lasīt vairāk

EK Pārdomu dokuments «Ceļā uz ilgtspējīgu Eiropu līdz 2030. gadam»
Lasīt vairāk

ANO llgtspējīgas attīstības mērķi
Lasīt vairāk latviešu valodā
Lasīt vairāk angļu valodā (EN)

EK politikas pamatnostādnes 2019 - 2024
Lasīt vairāk

Stratēģija Latvijai Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai
Lasīt vairāk

CEDEFOP: Eiropas ietvars, kā apgūt pamatprasmes (LifeComp: The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence). 
Lasīt vairāk