Neiet skolā? Tā gadās. Palīdzēsim.

Projektā “PuMPuRS” vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs īsteno pasākumus, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības, nepabeidzot skolu. Izglītojamie var saņemt dažādu speciālistu konsultācijas, konsultācijas mācību priekšmetos, kompensāciju par sabiedriskā transporta biļetēm, ēdināšanu un citus pakalpojumus.

Informācija par programmu.

Uzdrošinies! Zināšanām nav robežu.

Programmā augstskolu mācībspēkus stiprinās vairākos veidos: sagatavojot jaunos akadēmiķus doktorantūras programmās, piesaistot ārvalstu personālu Latvijas augstskolām, nodrošinot mācībspēku stažēšanos uzņēmumos, kā arī nodrošinot akadēmiskajam personālam mācības dažādu mūsdienīgu kompetenču apguvei.

Tuvāk jaunam darbam

Projektā nodarbinātie vecumā no 17 līdz 24 gadiem var pieteikties mācībām sākotnējās profesionālās izglītības programmās otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā, bet nodarbinātie no 25 gadiem var pieteikties mācībām profesionālās tālākizglītības, pilnveides vai neformālās izglītības programmās un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.

Informācija par pieaugušo izglītības koordinatoriem pašvaldībās.

Pielaiko profesiju! Atklāj sevi!

Izglītojamajiem sadarbībā ar darba devējiem tiek dota iespēja izmēģināt profesijas un praktiskus darba uzdevumus, veidot CV, portfolio, piedalīties diskusijās, doties uz uzņēmumiem un izglītības iestādēm, pieejamas arī vieslekcijas, meistarklases un citas aktivitātes.

Plašāka informācija par projektu.

Informācija par programmu.

Zinātnē ir Latvijas attīstība

Projektā “Praktiskas ievirzes pētījumi” tiek izstrādāti jaunu produktu un tehnoloģiju prototipi, tostarp, jaunas ārstniecības un diagnostikas metodes. Tiek finansēti ar komercpētniecību saistīti projekti un nesaistīti projekti.

Projektā “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” jaunajiem pēcdoktorantiem tiek nodrošinātas karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, attīstot to prasmes un palielinot zinātnisko kapacitāti.

Plašāka informācija par projektu “Pēcdoktorantūras pētniecība” VIAA tīmekļvietnē.

“Praktiskas ievirzes pētījumi”

Katrs bērns ir talantīgs. Atklāj to!

Projektā tiek īstenotas daudzveidīgas aktivitātes un pasākumi, kas palīdz attīstīt ikviena skolēna spējas un talantus. Liela uzmanība tiek pievērsta spēju un talantu attīstībai arī izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un mācību grūtībām.

Plašāka informācija par projektu pieejama VISC tīmekļvietnē.

Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešana. Skola2030

Projekta "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešana" (Skola2030) mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Plašāka informācija par Skola2030.

Darba vidē balstītas mācības - mūsdienīgas iespējas profesionālajā izglītībā.

Plašāka informācija par darba vidē balstītām mācībām.

Izglītības iestāžu modernizācija

Ieguldījumi profesionālo izglītības iestāžu modernizācijā.

Plašāka informācija.

Mācītspēks

Augstākās izglītības attīstība ar starptautiski konkurētspējīgām studiju programmām, labu pārvaldības praksi un ieguldījumiem augstskolu mācībspēku attīstībā. Jaunas skolotāju sagatavošanas programmas ieviešana. Plašāk par skolotāju izglītības programmu “Mācītspēks”.

Pieteikšanās mācībām.

Skolas vakances pieteikums jaunajiem skolotājiem.