Statuss:
Īstenošanā
datori sociāli neaizsargātiem skolēniem

Projekta mērķis ir mazināt šķēršļus vispārējās izglītības satura apguvei, nodrošinot portatīvās datortehnikas pieejamību izglītojamiem no sociāli neaizsargātām grupām, kā arī nodrošinot datu pārraides pieejamību kvalitatīvai, jēgpilnai un plānveidīgai digitālo tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā. Projekts ir cieši saistīts ar memorandu “Dators ikvienam bērnam”, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu digitalizāciju, padarot datorus pieejamus ikvienam Latvijas skolēnam, kā arī pedagogam un nodrošinot mūsdienīgu izglītības satura apguves iespēju.

2022. gada nogalē jau īstenots pirmais posms programmā “Dators ikvienam bērnam”, 7.-9. klašu skolēniem nodrošinot vairāk nekā 25 tūkstošus datoru, kā arī organizējot pedagogu seminārus par digitālo tehnoloģiju iespējām un izmantošanu mācību priekšmetos. Pirmā posma datoru nodrošinājuma investīcija īstenota ar ES palīdzības programmas REACT-EU atbalstu. Abu investīciju programmu īstenošana līdz 2023. gada beigām nodrošinās iespējas mācību procesā skolās izmantot vairāk nekā 60 tūkstošu portatīvo datoru.

Reformu un investīciju virziens 2.3. Digitālās prasmes  Reforma 2.3.2.r. Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai: 2.3.2.3.i. Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem un izglītības iestādēs

Kopējās attiecināmās izmaksas

Atveseļošanas fonda (turpmāk - AF) finansējums: 15 000 000 eiro

Valsts budžeta finansējums: 3 000 000 eiro

Kopā: 18 000 000 eiro

Finansējuma saņēmēji

Izglītības un zinātnes ministrija

Investīcijas projektu īstenošanas termiņš

Līdz 2026.gada 30.jūnijs

Atbalstāmās darbības

Investīcijai mērķis ir mazināt šķēršļus vispārējās izglītības satura apguvei:

  • nodrošinot portatīvās datortehnikas pieejamību izglītojamajiem no sociāli neaizsargātām grupām; Projekta ietvaros tiks iegādāta portatīva datortehnika izglītojamajiem no sociāli neaizsargātām grupām;
  • nodrošinot datu pārraides pieejamību kvalitatīvai, jēgpilnai un plānveidīgai digitālo tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā. Projekta ietvaros tiks veikti datu pārraides interneta pakalpojuma un iekšējā interneta tīkla funkcionēšanas uzlabojumi izglītības iestādēs mācību procesa nodrošināšanai. Pirms risinājumu ieviešanas tiks veikta priekšizpēte, apkopojot un analizējot informāciju par esošā datu pārraides interneta pakalpojuma un iekšēja interneta tīkla nodrošināšanu izglītības iestādēs, un izstrādājot ekonomiski pamatota uzlabojumu plānu.

Sasniedzamie atskaites punkti un mērķi:

Investīcijas sasniedzamie rādītāji:

  • līdz 2022.gada 31. decembrim nodrošinātas 13 310 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) aprīkojuma vienības mērķa grupai (izglītojamajiem);
  • līdz 2023.gada 31. decembrim nodrošinātas 26 620 IKT aprīkojuma vienības mērķa grupai (izglītojamajiem) - kumulatīvi;
  • līdz 2024. gada 30. jūnijam veikts datu apkopojums un analīze par interneta datu pārraides jaudas problēmām un vajadzībām izglītības iestādēs un sagatavoti priekšlikumi datu pārraides iespēju pilnveidošanai, tostarp izglītības iestāžu iekšējā interneta tīkla funkcionēšanas uzlabojumiem.

Ierobežota projektu atlase:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Saistītie normatīvie akti:

Ministru kabineta noteikumi nr. 168 

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.2.reformas "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.3.i. investīcijas "Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi (likumi.lv)

Cita informācija

Projekta īstenotājs ir Izglītības un zinātnes ministrija, kas veidos sadarbību ar izglītības iestāžu, kas īsteno vispārējo pamata un vedējās izglītības programmas,  profesionālās pamatizglītības programmas un profesionālās vidējās izglītības programmas pēc pamatizglītības apguves vai arodizglītības programmas pēc pamatizglītības apguves, dibinātājiem.

Atbalsta ieviešanā iesaistītas izglītības iestādes nodrošina attālināto mācību īstenošanu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību attālināto mācību organizēšanā un īstenošanā.

Portatīvās datortehnikas saņēmēju grupas ir noteiktas Ministru kabineta noteikumos nr.168.

Kontaktinformācija

Signe Briķe,
T: 65488001
E: signe.brike@izm.gov.lv

datori sociāli neaizsargātiem skolēniem