Statuss:
Noslēdzies
LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB

Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā, 1. kārta

Nr.11.1.1.0/15/TP/011

Projekta “Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014-2020.gada plānošanas periodā, 1.kārta” mērķis ir nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas kā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu administrēšanā iesaistītās institūcijas kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu ES struktūrfondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību ES struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā un veiktu ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzību.

Projektu īsteno Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (turpmāk – VIAA).

Projekta īstenošanas ilgums: No 2015.gada ceturtā ceturkšņa līdz 2018.gada 31.decembrim

Kopējais finansējums: 4 930 746 EUR

Projektā tiks veiktas šādas galvenās darbības:

  • Eiropas Savienības fondu plānošana, administrēšana un uzraudzība, nodrošinot atlīdzību IZM kā atbildīgas iestādes ierēdņiem un darbiniekiem;
  • mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi, nodrošinot apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanu ierēdņiem un darbiniekiem, kas iesaistīti Eiropas Savienības fondu plānošanā, administrēšanā, uzraudzībā un pēcuzraudzībā;
  • Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība, nodrošinot atlīdzību VIAA kā sadarbības partnera ierēdņiem un darbiniekiem pēcuzraudzības veikšanai.

Kontaktpersona: IZM Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Dina Tihonova, tālr.: 67047808, e-pasts: dina.tihonova@izm.gov.lv.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekta aktualitātes 

2018.gada decembrī

2018.gadā Projekta ietvaros uzsākta 4 ES fondu programmu īstenošana, kurās tiks nodrošināti ieguldījumi nākamajos piecos gados augstskolu attīstībā. 
2018.gada sākumā tika apstiprināti noteikumi ES programmām, kurās projektu īstenošana uzsākta gada otrajā pusē; to īstenošana augstskolās notiks līdz 2022.gada decembrim:
- studiju programmu fragmentācijas samazināšanu un resursu koplietošanas stiprināšanu (SAM 8.2.1.).Kopējais indikatīvais finansējums 10,8 milj. EUR, t.sk. ESF finansējums 9,2 milj. EUR;
- augstskolu akadēmiskā personāla stiprināšanā stratēģiskās specializācijas jomās. Kopējais indikatīvais finansējums 34,3 milj. EUR, t.sk. ESF finansējums 29,2 milj. EUR;
- augstākās izglītības institūciju pārvaldības un organizatorisko procesu uzlabošanai(SAM 8.2.3.). Kopējais indikatīvais finansējums 20 milj. EUR, t.sk. ESF finansējums 17 milj. EUR.

2018.gadā Struktūrfondu projektu ietvaros turpinās profesionālo izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija, tajā skaitā arī izglītības programmu modernizācija. Notiek būvniecība 15 objektos 10 projektos (Ogres Tehnikums, Rīgas Valsts tehnikums, Kandavas lauksaimniecības tehnikums, Liepājas Valsts tehnikums, Smiltenes tehnikums, Daugavpils tehnikums, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Valmieras tehnikums, Rēzeknes tehnikums, Priekuļu tehnikums). Pilnībā ar IT iekārtām aprīkoti 5 tehnikumi (RTRIT Preiļu struktūrvienība, Valmieras tehnikums, RMMT, Smiltenes tehnikums, Ventspils tehnikums), turpinās IT piegādes Priekuļu tehnikumā
2018. gadā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu tika īstenoti daudzveidīgi pasākumi skolēnu individuālo kompetenču attīstībai 358 vispārējās izglītības iestādēs 117 pašvaldībās. Papildus 2018.gadā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu ir nodrošināta 5 reģionālo skolēnu zinātnisko konferenču organizēšana, 1 valsts konferences organizēšana, kā arī Latvijas pārstāvība 4 starptautiskos zinātnes pasākumos; nodrošināta 16 mācību priekšmetu olimpiāžu norise un izglītojamo dalība 7 starptautiskajās olimpiādēs. 
Vienlaikus, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektus, tiek sniegts atbalsts karjeras izglītības attīstībai un priekšlaicīgas mācību pamešanas riska mazināšanas (projekts „PuMPurS”) vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs.
2018. gadā turpinājās ES fondu programmu īstenošana, kuru ietvaros tiek izstrādāti pētniecības projekti, kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai:

  • praktiskas ievirzes pētniecības programma (1.1.1.1. pasākums), kurā pieejams finansējums (kopsummā 86,14 MEUR apmērā;
  • pēcdoktorantūras pētniecības programma (1.1.1.2. pasākums), kurā pieejams finansējums (kopsummā 64,03 MEUR apmērā);
  • 2018. gadā turpinājās arī projektu īstenošana, kas nodrošina pētniecības un attīstības infrastruktūras modernizēšanu zinātniskajās institūcijās (1.1.1.4 pasākums). Kopsummā programmā līdz 2022. gadam paredzēts investēt 129,1 MEUR

2018.gadā uzsākta divu starptautiski augstā līmenī novērtētu pētniecības projektu īstenošana struktūrfondu programmā, kura paredz sekmēt un atbalstīt starptautiskas sadarbības projektus pētniecībā un inovācijās (1.1.1.5. pasākums).

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2017.gada decembrī

2017.gadā Projekta ietvaros izstrādāti politikas plānošanas dokumenti, organizēta un koordinēta politikas īstenošana struktūrfondu jautājumos ministrijas kompetences jomās. Izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai valdībā plānošanas dokumenti, normatīvie akti, informatīvie ziņojumi, kā arī izstrādātas vienas vienības standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodikas ministrijas pārraudzībā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem.

2017.gadā izstrādāti īstenošanas noteikumi 6 ES fondu programmu īstenošanai izglītībā un zinātnē, kas kopumā tuvākajos gados regulēs ES fondu investīcijas 136,6 milj. EUR apmērā. Līdz ar to ES fondu 2014.- 2020. gada plānošanas periodā izglītības un zinātnes jomā ir izstrādāti īstenošanas noteikumi 25 ES fondu programmām, nodrošinot ES fondu finansējuma pieejamību 928,3 milj. EUR jeb 99,5% apmērā no plānošanas periodā pieejamā finansējuma.

2017.gadā nodrošināta projekta īstenošanā iesaistīto amatpersonu pārstāvniecība vērtēšanas komisiju darbā 10 projektu iesniegumu atlasēs. Izvērtētas 52 pārsūdzības par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar projektu iesniegumu vērtēšanu un īstenošanu. Noslēgti 130 līgumi par projektu īstenošanu vairāk kā 363 milj. EUR apmērā, tādējādi ir uzsākta un turpinās izglītības iestāžu modernizācija visās ministrijas atbildībā esošajās ERAF infrastruktūras attīstības programmās un uzsākta pētniecības un inovāciju projektu īstenošana zinātnē. Investējot līdzekļus 12 ESF programmās, tiek veiktas sistēmiskas izmaiņas izglītības satura, izglītības iestāžu pārvaldības un izglītības pieejamības reformu īstenošanā.

Ministrijas budžetā nodrošināts finansējums Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai 46 501 115 EUR apmērā. Ministrijas padotības un pārraudzības iestādēs ESF un ERAF aktivitāšu un apakšaktivitāšu ieviešanā 2017.gadā īstenošanas procesā bija 41 projekts, t.sk. 13 ESF projekti un 28 ERAF projekti.