Zinātnisko institūciju novērtējums (kopsavilkums):

 

Nr.
p.k.

Zinātniskā institūcija

Pētniecības kvalitāte

Ietekme uz zinātnes nozari

Ekonomiskā un sociālā ietekme

Pētniecības vide un infrastruktūra

Attīstības potenciāls

Kop. vērtējums

1

LU

LU Astronomijas institūts

3

3

3

2

4

3

2

LU

LU Bioloģijas institūts

2

2

3

2

2

2

3

LU

LU Cietvielu fizikas institūts

4

4

5

4

5

4

4

LU

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

3

3

4

3

2

3

5

LU

LU Fizikas institūts

2

2

3

2

2

2

6

LU

LU Latviešu valodas institūts

3

3

2

2

2

2

7

LU

LU Latvijas vēstures institūts

3

3

2

3

1

2

8

LU

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

4

4

4

4

4

4

9

LU

LU Matemātikas un informātikas institūts (informātikas virziens)

3

3

4

4

3

3

10

LU

LU Matemātikas un informātikas institūts (matemātikas virziens)

3

3

3

2

2

3

11

LU

LU Polimēru mehānikas institūts

2

2

3

2

2

2

12

LU

Atomfizikas un spektroskopijas institūts

4

3

4

3

4

4

13

LU

Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts

2

2

1

1

1

1

14

LU

Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts

1

1

2

1

1

1

15

LU

Kardioloģijas institūts

2

3

3

2

2

2

16

LU

Ķīmiskās fizikas institūts

3

3

2

2

3

3

17

LU

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

2

2

2

1

1

2

18

LU

Sociālo un politisko pētījumu institūts 

3

2

4

3

3

3

19

LU

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūts

3

2

3

3

3

3

20

LU

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts

3

1

4

2

3

3

21

LU

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Psiholoģijas nodaļa

3

3

3

3

3

3

22

LU

Bioloģijas fakultāte

3

2

3

2

2

2

23

LU

Datorikas fakultāte

4

4

3

3

4

4

24

LU

Ekonomikas un vadības fakultāte

2

1

3

1

2

2

25

LU

Humanitāro zinātņu fakultāte

3

3

3

2

3

3

26

LU

Juridiskā fakultāte

3

3

4

3

4

3

27

LU

Medicīnas fakultāte

2

2

3

2

2

2

28

LU

Teoloģijas fakultāte

3

3

3

1

2

2

29

LU

Vēstures un filozofijas fakultāte

3

2

3

1

2

2

30

LU

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

3

4

4

4

4

4

31

LU

Ķīmijas fakultāte

3

2

2

2

3

2

32

LU

Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas nodaļa

2

2

2

2

2

2

33

LU

Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļa, Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa

4

4

4

4

4

4

34

RTU

Aeronautikas institūts

2

3

2

2

2

2

35

RTU

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes

2

2

3

2

3

2

36

RTU

Autotransporta institūts

1

1

1

1

1

1

37

RTU

Biomateriālu un biomehānikas institūts

3

3

2

2

2

2

38

RTU

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts

3

3

3

3

3

3

39

RTU

Būvniecības fakultāte

2

2

3

2

2

2

40

RTU

Būvniecības un rekonstrukcijas institūts

2

2

2

2

2

2

41

RTU

Būvuzņēmējdarbības un  nekustāmā īpašuma ekonomikas institūts

2

2

2

2

2

2

42

RTU

Darba un civilās aizsardzības institūts

2

1

2

1

2

2

43

RTU

Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts

2

2

2

1

1

1

44

RTU

Dzelzceļa transporta institūts

1

2

2

2

2

2

45

RTU

Enerģētikas institūts

3

3

3

2

3

3

46

RTU

Humanitārais institūts

1

1

1

1

1

1

47

RTU

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts

3

2

3

3

3

3

48

RTU

Informācijas tehnoloģiju institūts

3

3

2

3

3

3

49

RTU

Inženiermatemātikas katedra

3

3

3

2

2

2

50

RTU

Lietišķās ķīmijas institūts

2

2

2

2

2

2

51

RTU

Lietišķās valodniecības institūts

2

2

3

2

3

2

52

RTU

Lietišķo datorsistēmu institūts

2

2

3

3

2

2

53

RTU

Mašīnbūves tehnoloģijas institūts

3

3

3

3

3

3

54

RTU

Materiālu un konstrukciju institūts

3

3

3

3

3

3

55

RTU

Mehānikas institūts

3

2

2

2

2

2

56

RTU

RTU Neorganiskās ķīmijas institūts

3

2

3

3

3

3

57

RTU

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts

4

3

3

3

3

3

58

RTU

Polimērmateriālu institūts

2

2

2

2

2

2

59

RTU

Radioelektronikas institūts

1

1

2

2

1

1

60

RTU

Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts

2

1

3

2

2

2

61

RTU

Silikātu materiālu institūts

2

2

2

2

2

2

62

RTU

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts

2

2

2

2

2

2

63

RTU

Siltumenerģētisko sistēmu katedra

2

1

2

2

1

1

64

RTU

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts

1

1

2

2

2

2

65

RTU

Tālmācību studiju centrs

2

2

3

3

2

2

66

RTU

Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts

1

1

2

1

1

1

67

RTU

Tehniskās fizikas institūts

3

3

2

2

2

2

68

RTU

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts

2

2

3

3

2

2

69

RTU

Telekomunikāciju institūts

3

3

3

3

3

3

70

RTU

Transporta elektronikas un telemātikas katedra

2

2

2

2

2

2

71

RTU

Transportbūvju institūts

2

2

2

2

2

2

72

RTU

Varbūtības teorijas un matemātiskās statistikas katedra

1

1

1

1

1

1

73

RTU

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

3

2

3

2

3

3

74

RTU

Vides modelēšanas centrs

1

1

3

2

2

2

75

RTU

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

3

3

3

4

3

3

76

LLU

LLU aģentūra "Zemkopības zinātniskais institūts"

1

2

2

1

1

1

77

LLU

LLU aģentūra Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts "Sigra"

1

1

2

2

2

2

78

LLU

LLU aģentūra "Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts"

1

1

2

1

1

1

79

LLU

Ekonomikas fakultāte

2

2

3

2

2

2

80

LLU

Informācijas tehnoloģiju fakultāte

2

2

2

3

2

2

81

LLU

Tehniskā fakultāte

2

2

2

2

2

2

82

LLU

Izglītības un mājsaimniecības institūts

2

2

3

2

2

2

83

LLU

Lauksaimniecības fakultāte

1

2

2

1

2

2

84

LLU

Lauku inženieru fakultāte

2

2

2

2

2

2

85

LLU

Meža fakultāte

2

2

2

2

2

2

86

LLU

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte

2

2

3

2

3

3

87

LLU

Sociālo zinātņu fakultāte

2

2

1

1

2

2

88

LLU

Veterinārmedicīnas fakultāte

2

2

2

2

3

2

89

DU

Ilgtspējīgas izglītības institūts, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, Sociālās psiholoģijas katedra

2

3

3

4

2

3

90

DU

G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrs, Fizikas katedra, Matemātisko pētījumu centrs

3

3

4

4

4

4

91

DU

Humanitārā fakultāte

3

2

3

4

4

3

92

DU

Ekoloģijas institūts un Ķīmijas un ģeogrāfijas katedra

3

2

2

2

2

2

93

DU

Reģionālās vienības

2

2

4

2

3

2

94

DU

Sistemātiskās bioloģijas institūts, Anatomijas un fizioloģijas katedra

3

3

2

3

4

3

95

RSU

Medicīnas virziens

3

3

3

4

4

3

96

RSU

Sociālo zinātņu virziens

3

2

2

1

2

2

97

LiepU

Liepājas Universitātes Sociālo zinātņu bloks

2

2

2

2

2

2

98

LiepU

Liepājas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas bloks

2

2

4

3

3

3

99

LiepU

Liepājas Universitātes Humanitāro zinātņu bloks

2

2

4

2

2

2

100

ReA

Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta Humanitāro zinātņu bloks

2

2

4

3

3

3

101

ReA

Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta Inženierzinātņu bloks

1

2

3

3

2

2

102

ReA

Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas institūts

3

2

4

3

3

3

103

LSPA

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

1

1

2

1

2

1

104

RPIVA

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

3

3

4

4

3

3

105

RISEBA

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola

2

1

2

1

1

2

106

ISMA

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Datortehnoloģiju pētījumu institūts

1

1

1

1

1

1

107

ISMA

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Biznesa institūts

1

1

2

1

1

1

108

ViA

Vidzemes Augstskolas Sociotehnisko sistēmu institūts

1

1

2

1

1

1

109

VeA

Ventspils Augstskolas Lietišķās lingvistikas centrs

2

1

1

2

1

1

110

VeA

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”

3

3

4

4

4

4

111

LKA

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātnisko pētījumu centrs

3

2

2

2

3

2

112

LMA

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts

3

3

4

2

3

3

113

JVLMA

J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs

4

3

3

3

2

3

114

TSI

Transporta un sakaru institūts

3

3

3

4

4

4

115

 

Baltijas studiju centrs

2

3

1

1

2

2

116

 

Biedrība Šamir

0

0

0

0

0

0

117

 

Biznesa kompetences centrs

1

1

2

1

1

1

118

 

Contra Cancrum Coli

0

0

0

0

0

0

119

 

Elektronikas un datorzinātņu institūts

3

3

4

4

4

4

120

 

Fizikālās enerģētikas institūts

2

1

3

1

2

2

121

 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

4

4

5

4

4

4

122

 

Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs

1

2

2

1

2

2

123

 

Latvijas Augu aizsardzības centrs

1

1

3

2

2

2

124

 

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

4

4

4

3

4

4

125

 

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

2

2

2

1

2

2

126

 

Latvijas Humusvielu institūts

0

0

0

0

0

0

127

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija

0

0

0

0

0

0

128

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka

0

0

0

0

0

0

129

 

Latvijas Tautsaimniecības attīstības institūts

2

1

1

2

1

1

130

 

Latvijas Tehnoloģiskais centrs

0

0

0

0

0

0

131

 

Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts

2

1

3

2

2

2

132

 

Latvijas Valsts augļkopības institūts

1

2

3

2

2

2

133

 

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

3

3

4

3

3

3

134

 

LU žurnāls Latvijas vēsture fonds

0

0

0

0

0

0

135

 

LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs

1

1

1

2

2

2

136

 

LZA Ekonomikas institūts

2

1

2

2

1

2

137

 

Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts

1

1

3

1

2

1

138

 

Nacionālais Botāniskais dārzs

1

1

3

1

2

1

139

 

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

4

4

5

5

5

5

140

 

P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

4

4

4

4

4

4

141

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

4

4

4

4

4

4

142

 

Psihoneirofizioloģijas un bioregulācijas pētījumu centrs

1

1

1

1

1

1

143

 

Pūres Dārzkopības pētījumu centrs

1

1

2

2

1

1

144

 

Rīgas Austrumu klīniskā slimnīca, Infektoloģijas centrs

2

2

2

2

3

2

145

 

Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīcas zinātniski pētnieciskais izmēģinājumu institūts

0

0

0

0

0

0

146

 

SIA „Biznesa augstskola Turība” Biznesa tehnoloģiju institūts

2

1

3

3

2

2

147

 

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts

3

3

3

2

2

3

148

 

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts

1

1

2

2

1

1

149

 

Vides risinājumu institūts

0

0

0

0

0

0

150

 

Vīnkoki

0

0

0

0

0

0