Izglītības un zinātnes ministrija ir uzsākusi bāzes finansējuma piešķiršanu 2016.gadam. 21 Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajam Izglītības un zinātnes ministrijas un citu ministriju pārziņā esošajam valsts zinātniskajam institūtam 2016.gadā ir piešķirti 19 947 540 euro.

Kopā šie institūti 2014.gadā īsteno pētniecības projektus gandrīz 60 milj. euro apmērā no dažādiem finansējuma avotiem. 10,9 milj. euro (18 %) ir starptautisko zinātnes projektu finansējums, 38,7 milj. euro (67 %) ir valsts budžeta finansētie projekti, kamēr 9,1 milj, euro (15 %) ir privātais finansējums un ieņēmumi no intelektuālā īpašuma tiesību nodošanas. Starptautiskajos projektos visbūtiskākā loma ir Latvijas Universitātei, Organiskās sintēzes institūtam un Rīgas Tehniskajai universitātei, šiem 3 institūtiem piesaistot 72 % no kopējā starptautiskā finansējuma apjoma. Privāto finansējumu vislabāk spēj piesaistīt Latvijas valsts Mežzinātnes institūts "Silava", Rīgas Tehniskā universitāte, LU Matemātikas un informātikas institūt un Organiskās sintēzes institūts, šiem institūtiem piesaistot vairāk nekā 1 milj. eiro šajā rādītājā 2014.gadā. Zinātniskie institūtu īstenotie pētniecības projekti ir arī devuši būtisku ieguldījumu šo institūtu saņemtajā zinātnes bāzes finansējumā 2016.gadam.

2015. gadā ir arī notikušas būtiskas izmaiņas normatīvajā regulējumā, kurš ietekmē zinātnes bāzes finansējuma sadalījumu (MK noteikumi Nr.1316. “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām” [ārēja saite]. Starp šīm izmaiņām ir pieminams:

11.3 1. punkts, kurš nosaka finansējumu par zinātniskajai institūcijai pievienoto konsolidēto funkcionālo vienību – privāto tiesību juridisko personu zinātniskā personāla skaitu pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē, kuram līdz 2016.gada 1.februārim ir jāaprēķina papildus finansējums;

11.3 2. punkts, kurš nosaka papildus bāzes finansējumu pētnieciskā darba daļējai nodrošināšanai valsts dibināto augstskolu akadēmiskajam personālam – profesoriem, asociētajiem profesoriem un docentiem, kas veic zinātnisko darbību. Minēto finansējumu piešķir, pamatojoties uz valsts dibināto augstskolu informāciju, kas iesniegta Izglītības un zinātnes ministrijā līdz kārtējā finansēšanas perioda 1. aprīlim saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu, lai nodrošinātu zinātniskās darbības attīstību augstākās izglītības iestādēs. 25.punkts nosaka, ka šis finansējums 2016.gadā tiek aprēķināts kā viena sešpadsmitā daļa pilna darba laika slodzes atbilstoši profesora zemākajai mēneša darba algas likmei un attiecas uz tiem akadēmiskā personāla pārstāvjiem, kas nav ievēlēti kā vadošie pētnieki, pētnieki vai zinātniskie asistenti attiecīgajā augstskolā.

Informējam, ka kopš šī gada sākuma noteikumu 11.2 punkts nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija nepiešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām, kuras zinātnisko institūciju darbības starptautiskajā izvērtējumā saņēmušas novērtējumu "1" un "2" (izņemot tās zinātniskās institūcijas, kuras piedalījās "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība" projektā kā konsolidējamās funkcionālās vienības).