Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2016. gada 30. decembra rīkojumu Nr. 481, ministrija 22 valsts zinātniskajām institūcijām 2017. gadā ir piešķirts zinātnes bāzes finansējums 23 140 000 eiro apmērā.

Finansējums ir aprēķināts, balstoties uz zinātnisko institūciju iesniegto informāciju par iepriekšējā atskaites periodā sasniegtajiem zinātniskās darbības rezultātiem.

Šie rezultāti atspoguļojas zinātnisko institūciju īstenoto pētniecības darbu apmērā un kopā visas 22 zinātniskās institūcijas 2015. gadā bija īstenojušas pētniecības projektus 62,7 milj. euro apmērā no dažādiem finansējuma avotiem. No tiem 15,2 milj. eiro (24,2 %) ir starptautisko zinātnes projektu finansējums, 36,6 milj. eiro (58,4 %) ir valsts budžeta finansētie projekti, kamēr 10,9 milj, eiro (17,4 %) ir privātais finansējums un ieņēmumi no intelektuālā īpašuma tiesību nodošanas. Starptautiskajos projektos visbūtiskākā loma ir Organiskās sintēzes institūtam, Latvijas Universitātei, un Rīgas Tehniskajai universitātei, šiem 3 institūtiem piesaistot 67 % no kopējā starptautiskā finansējuma apjoma. No nozares pasūtītos līgumpētījumus visvairāk īstenot Latvijas valsts Mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, LU Matemātikas un informātikas institūt un Organiskās sintēzes institūts, šiem institūtiem katram piesaistot vairāk nekā 1 milj. eiro šajā rādītājā 2015. gadā. Zinātniskie institūtu īstenotie pētniecības projekti ir arī devuši būtisku ieguldījumu šo institūtu saņemtajā zinātnes bāzes finansējumā 2017. gadam.

Zinātnes bāzes finansējums tiek piešķirts atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1316. “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām” [ārēja saite].

Lai veicinātu izcilību, papildus šo noteikumu 2. punktā noteiktajai aprēķinu formulai 2017. gada zinātnes bāzes finansējumu veido arī šo noteikumu 11.1. punkts, kurš paredz papildu finansējumu 10 % apmērā no tām zinātniskajām institūcijām vai šo institūciju struktūrvienībām, kuras minētajā izvērtējumā saņēmušas novērtējumu "4" un "5".

Zinātnes bāzes finansējums tiek piešķirts arī, lai uzlabotu augstskolu akadēmiskā personāla iesaisti zinātniskajā pētniecībā atbilstoši noteikumu 11.3 2. apakšpunktam. Šis punkts nosaka, ka bāzes finansējums tiek piešķirts pētnieciskā darba daļējai nodrošināšanai valsts dibināto augstskolu akadēmiskajam personālam – profesoriem, asociētajiem profesoriem un docentiem, kas veic zinātnisko darbību. Šis finansējums tiek aprēķināts kā viena astotā daļa pilna darba laika slodzes atbilstoši profesora zemākajai mēneša darba algas likmei saskaņā ar pedagogu darba samaksas normatīviem un attiecas uz tiem akadēmiskā personāla pārstāvjiem, kuri nav ievēlēti kā vadošie pētnieki, pētnieki vai zinātniskie asistenti attiecīgajā augstskolā.

Bāzes finansējums tiek arī piešķirts lai veicinātu zinātnisko institūciju konsolidāciju pamatojoties uz šo noteikumu 25. punktā minēto, kas nosaka bāzes finansējuma piešķiršanu par zinātniskajai institūcijai pievienoto konsolidēto funkcionālo vienību – privāto tiesību juridisko personu zinātniskā personāla skaitu pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē.