Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2020. gada 12. februāra rīkojumu Nr. 1-2e/20/73, ministrija 22 valsts zinātniskajām institūcijām 2020. gadā piešķir zinātnes bāzes finansējumu 23 480 000 eiro apmērā. Zinātnes bāzes finansējums, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā pieejamos līdzekļus, 2020.gadā ir piešķirts 44,31 % apmērā no kopējā zinātniskās institūcijas darbībai aprēķinātā zinātnes bāzes finansējuma par 2018. gada datiem (atlīdzība, uzturēšana, attīstības koeficients, izcilības finansējums, akadēmiskais personāls) saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.1316.

Bāzes finansējums ir aprēķināts, balstoties uz zinātnisko institūciju iesniegto informāciju par iepriekšējā atskaites periodā sasniegtajiem zinātniskās darbības rezultātiem.

Šie rezultāti atspoguļojas zinātnisko institūciju īstenoto pētniecības darbu apmērā un kopā 22 zinātniskās institūcijas 2018. gadā bija īstenojusi pētniecības projektus 70,18 milj. euro apmērā no dažādiem finansējuma avotiem. Salīdzinājumā ar 2017. gadu, piesaistītais finansējums ir samazinājies par 0,31 milj. eiro (jeb 0,44 %).

Zinātnes bāzes finansējuma sadalījumā 15 institūcijām piešķirtais zinātnes bāzes finansējuma apmērs 2020. gadā ir lielāks, salīdzinājumā ar 2019. gada janvāri, kamēr 7 institūcijām tas ir mazāks.

No piesaistītā projektu finansējuma 22,2 milj. eiro (31,6 %) ir starptautisko zinātnes projektu finansējums, 41,5 milj. eiro (59,1 %) ir valsts budžeta finansētie projekti, kamēr 6,5 milj, eiro (9,3 %) ir privātais finansējums un ieņēmumi no intelektuālā īpašuma tiesību nodošanas. Starptautiskajos projektos visbūtiskākā loma ir Organiskās sintēzes institūtam, Latvijas Universitātei, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtam un Rīgas Tehniskajai universitātei, šīm 4 zinātniskajām institūcijām piesaistot 79 % no kopējā starptautiskā finansējuma apjoma. Nozares pasūtītos līgumpētījumus visvairāk īstenoja LVMI “Silava”, Daugavpils universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Universitāte, šīm zinātniskajām institūcijām kopā piesaistot vairāk nekā 4,6 milj. eiro šajā rādītājā 2018. gadā.

Zinātnes bāzes finansējums tiek piešķirts atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1316. “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām”.

Kopējais zinātnes finansējums ir lēcienveidīgs un samazinājās no 0,62 % no IKP 2015. gadā uz 0,44 % 2016. gadā, bet pieauga uz 0,51% 2017. gadā, un 2018. gadā sasniedza 0,63%, kas ir ievērojami mazāk, nekā 1,5% ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, kas ir paredzēti Latvijas Partnerības līguma Eiropas Savienības (ES) investīciju fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam ietvaros.