Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2020. gada 22. decembra rīkojumu  Nr. 1-2e/20/438, ministrija 22 valsts zinātniskajām institūcijām 2021. gadā piešķir zinātnes bāzes finansējumu 23 540 000 eiro apmērā.

Zinātnes bāzes finansējums, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā pieejamos līdzekļus, 2021. gadā ir piešķirts 39,63 % apmērā no kopējā zinātniskās institūcijas darbībai aprēķinātā zinātnes bāzes finansējuma par 2019. gada datiem (atlīdzība, uzturēšana, attīstības koeficients, izcilības finansējums, akadēmiskais personāls) saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1316.

Bāzes finansējums ir aprēķināts, balstoties uz zinātnisko institūciju iesniegto informāciju par iepriekšējā atskaites periodā sasniegtajiem zinātniskās darbības rezultātiem.

Šie rezultāti atspoguļojas zinātnisko institūciju īstenoto pētniecības darbu apmērā un kopā 22 zinātniskās institūcijas 2019. gadā bija īstenojusi pētniecības projektus 70,46 milj. euro apmērā no dažādiem finansējuma avotiem. Salīdzinājumā ar 2018. gadu, piesaistītais finansējums ir pieaudzis par 0,28 milj. eiro (jeb 0,4 %).

Zinātnes bāzes finansējuma sadalījumā 9 institūcijām piešķirtais zinātnes bāzes finansējuma apmērs 2021. gadā ir lielāks, salīdzinājumā ar 2020. gada janvāri, kamēr 13 institūcijām tas ir mazāks.

No piesaistītā projektu finansējuma 25,3 milj. eiro (35,9 %) ir starptautisko zinātnes projektu finansējums, 39,4 milj. eiro (55,9 %) ir valsts budžeta finansētie projekti, kamēr 5,8 milj, eiro (8,2 %) ir privātais finansējums un ieņēmumi no intelektuālā īpašuma tiesību nodošanas. Starptautiskajos projektos visbūtiskākā loma ir Rīgas Tehniskajai universitātei, Organiskās sintēzes institūtam, Latvijas Universitātei, Rīgas Stradiņa universitātei un Latvijas Lauksaimniecības universitātei, šīm 5 zinātniskajām institūcijām piesaistot 77 % no kopējā starptautiskā finansējuma apjoma. Nozares pasūtītos līgumpētījumus visvairāk īstenoja LVMI “Silava”, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Universitāte, šīm zinātniskajām institūcijām kopā piesaistot vairāk nekā 3,2 milj. eiro šajā rādītājā 2019. gadā.

Zinātnes bāzes finansējums tiek piešķirts atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1316. “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām” [ārēja saite].

Kopējais zinātnes finansējums pēdējos pāris gados ir pieaugošs no 0,51% 2017. gadā un 0,63% 2018. gadā, sasniedzot 2019. gadā 0,64%, kas tomēr ir ievērojami mazāk nekā 1,5% ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, kas ir paredzēti Latvijas Partnerības līguma Eiropas Savienības (ES) investīciju fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam ietvaros.