Publicēts 31 marts 2020

Ārkārtējā situācijā, kad ikdienas darba veikšana ir būtiski ietekmēta, aicinām izvēlēties darbiniekiem iespējami saudzīgākus risinājumus, ja tas ir iespējams, jānodrošina darbs attālināti. Nepieciešamības gadījumā darbinieks un darba devējs var savstarpēji vienoties par atvaļinājuma izmantošanu, tomēr darba devējam nav tiesību piespiest darbinieku doties atvaļinājumā.

Plašāka informācija par darba tiesisko attiecību jautājumiem ārkārtējās situācijas laikā pieejama Valsts darba inspekcijas tīmekļa vietnē un Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē.

Darbnespējas lapu (DNL) izsniedz šādos gadījumos:

  • Pieaugušajam sakarā ar slimību (tajā skaitā ar Covid – 19 izraisītu slimību) vai traumu.
  • Slimību profilakses kontroles centra (SPKC) epidemiologs noteicis cilvēku kā kontaktpersonu un nepieciešama izolācijas karantīnas laikā.
  • Personām, kas atgriezušās no ārvalstīm un strādā izglītības iestādē, kuru apmeklē bērni, ārstniecības iestādē vai sociālās aprūpes institūcijā ir nodarbinātas darbos, kuros ir tuvs kontakts ar pakalpojuma saņēmēju, klientu vai pacientu, izsniedz darbnespējas lapu līdz 14 dienām, skaitot no dienas, kad persona izbraukusi no ārvalstīm.
  • Slima bērna kopšanai bērna saslimšanas gadījumā.
  • Slima bērna kopšanai, ja SPKC epidemiologs noteicis bērnu kā kontaktpersonu.
  • Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr. 152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība”  noteiktajos citos gadījumos, piemēram, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā.