1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr.589 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības, vispārējās izglītības iestādes, pedagogi, izglītojamie

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir piešķirt snieguma rezerves finansējumu Valsts izglītības satura centra īstenotajam Eiropas Sociālā fonda projektam

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts kā MK lieta, saskaņojot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 30.decembrim, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Kristīne Grundmane

Tālr.: 67047943

E-pasts: kristine.grundmane@izm.gov.lv