Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts)

2.

Dokumenta nosaukums

Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izglītības iestādes, kas īsteno formālās izglītības programmas un profesionālās tālākizglītības programmas, šo izglītības iestāžu pedagogi, izglītojamie, izglītojamo vecāki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis ir noteikt kārtību, kādā visās Latvijas izglītības iestādēs un izglītības pakāpēs (izņemot pirmsskolas izglītības pakāpē) tiek organizētas un īstenotas attālinātās mācības, kā efektīva, kvalitatīva, pilnvērtīga un iekļaujoša klātienes mācības procesa daļa, lai nodrošinātu iespēju izglītojamam apgūt plānotos sasniedzamos rezultātus, attīstot izglītojamo pašvadītas mācīšanās, digitālās pratības, kritiskās domāšanas, problēmrisināšanas un sadarbības caurviju prasmes, ir nepieciešams noteikt kritērijus un nosacījumus šāda procesa atbilstošai norisei.

Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, kas saistīta ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19, arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība izglītības sistēmas pieejamībai, palielinot attālināto mācību procesa nozīmīgumu formālajā izglītībā. Attālinātās mācības ir izmantojamas noteiktā apjomā un situācijās, kurās tās ir efektīvs risinājums kvalitatīva klātienes mācību procesa nodrošināšanai, pašvadītu mācīšanās prasmju stiprināšanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada februāra vidū

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Ministrija ar 2020.gada 23.decembra rīkojumu izveidoja darba grupu, kuras sastāva iekļāva dažādu sabiedrisko organizāciju pārstāvjus - vecāku organizācijas Mammuntetiem.lv, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, biedrības “Vecāki par izglītību”, dažādu izglītības iestāžu pārstāvjus - Laurenču sākumskolas direktors, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore; Rīgas Stradiņu universitātes Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore, Rektoru padomes priekšsēdētāja, Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāve. Tāpat darba grupas sanāksmēs tika uzklausīti Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības, biedrības “Pilsoniskais dialogs”, Latvijas Pašvaldību savienības, kustības “Vecāku balss” pārstāvju viedokļi, kā arī LU zinātnieces Z.Rubenes, L.Danielas viedoklis.

Laikā no 2020.gada 23.decembra kopumā notika trīs darba grupas sanāksmes, kurās tika diskutēts par attālināto mācību īstenošanu izglītības iestādēs.

Ministrija izvērtēja un iespēju robežās ņēma vērā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Pašvaldību savienības, vairāku izglītības pārvalžu un izglītības iestāžu, kā arī izglītojamo vecāku viedokļus par attālinātajām mācībām.

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: inese.strode@izm.gov.lv

10.

Saistītie tiesību aktu projektu

grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”

11.

Atbildīgās amatpersonas

Izglītības departamenta direktora vietniece Ilze Seipule, e-pasts: ilze.seipule@izm.gov.lv;

Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte Inese Terinka, e-pasts: inese.terinka@izm.gov.lv

Augstākās izglītības, zinātnes un inovācijas departaments direktora vietniece (austākās izglītības jomā) Dace Jansone: e-pasts: dace.jansone@izm.gov.lv