1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 385 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma, Jaunatnes politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības, jaunieši vecumā no 15-29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotajam Eiropas Sociālā fonda projektam novirzīt papildu finansējumu, lai nodrošinātu atbalstu jauniešiem vecumā no 15-29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts kā MK lieta, saskaņojot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 30.decembrim, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta eksperte Signe Zvirbule

Tālr.: 67047974

E-pasts: signe.zvirbule@izm.gov.lv