Covid-19 pandēmijas pārvarēšanā būtiska loma ir pētnieku starptautiskajai sadarbībai. Lai notiktu optimāla zināšanu un pētniecības rezultātu apmaiņa, arvien aktuālāka kļūst atvērtās zinātnes principu ieviešana: zinātnisko publikāciju bezmaksas pieejamība galalietotājiem, kvalitatīvu un ar metadatiem aprakstītu pētniecības datu pieejamība starptautiskās infrastruktūrās, lai veicinātu pētniecības datu atkalizmantošanu.

Tādēļ Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi Atvērtās zinātnes vadlīnijas Covid-19 un SARS-CoV-2 pētījumiem. Vadlīnijas ir izstrādātas, pielāgojot Eiropas Komisijas vadlīnijas “Apvārsnis 2020” ietvarprogrammas Covid-19 projektu īstenotājiem. Vadlīnijas vistiešāk attiecas uz Covid-19 biomedicīnas pētījumiem, bet aprakstītie principi izmantojami arī citu zinātnes nozaru, tai skaitā sociālo un humanitāro zinātņu pētījumos.

attēls