Jaunajā mācību gadā izglītības ieguves process visās izglītības pakāpēs tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus – regulāru informēšanu, distancēšanos, higiēnu un personas veselības stāvokļa uzraudzību, veicot skolēnu un nodarbināto testēšanu. Uzzini vairāk.

Vai tiešām visiem bērniem būs jāveic testi?

Lai nodrošinātu droša izglītības procesa sākšanos 2021.gada 1.septembrī, testi būs jānodod visiem skolēniem pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (arī profesionālajā izglītībā). Pirmie testi būs jānodod jau pirms mācību gada sākuma - no 23. līdz 30.augustam. Turpmākā testēšana notiks atbilstoši Veselības ministrijas Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātajam algoritmam.

Kas var neveikt testus?

Covid-19 tests nav jāveic bērniem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Kas apmaksā testēšanu?

Testēšanu apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

Vai skola var pati izvēlēties, kurā laboratorijā veikt skolēnu testēšanu? 

Kā informē Veselības inspekcija, ir veikts skolu/pirmsskolu sadalījums pa laboratorijām, kuras uzsāks saziņu ar izglītības iestādēm par tālāko kārtību testu nodošanā un datu apmaiņā. Izglītības iestāde pati nav tiesīga mainīt laboratoriju.

Vai tests būs derīgs visās iestādēs, kur mans bērns dosies (mūzikas, mākslas skola, citi interešu pulciņi, teātris, koncerts)?

Tests būs derīgs citas interešu izglītības iestādes apmeklēšanai testa derīguma termiņā. Tests nebūs derīgs koncertu un teātru apmeklēšanai.

Kad un kā skolēni un viņu vecāki uzzinās testa rezultātu?

Testa rezultātus nosūta uz e-pastu, ko cilvēks aizpilda uz paraugam pievienotās pavaddokumentācijas, vai kas nodots laboratorijai saraksta formā. Taču visuniversālākā metode ir testu saņemšana e-veselībā, ko var veikt pilngadīgs izglītojamais, vai nepilngadīga izglītojamā vecāks/likumiskais pārstāvis, izmantojot Latvija.lv funkcionalitāi.

Kas notiek, ja klasē vienam tests ir pozitīvs, kad mācības jau atsākušās? Visa klase dodas karantīnā?

SPKC veic konkrētā gadījuma epidemioloģisko izmeklēšanu, uz šo jautājumu nav universālas atbildes.

Vai vecākiem jāpavada bērns uz testēšanas, vietu, kādiem dokumentiem jābūt līdzi? 

Ja bērns nav sasniedzis 14 gadu vecumu, tad jāpavada vecākam vai arī jānodrošina attiecīgi noformēta pilnvara veikt testu.

Bērnam ir 6 gadi, viņš mācās 1.klasē. Arī viņam jāveic testēšana?

Paredzēts testēt visus izglītojamos pamatizglītības līmenī. 

Vai arī pirmsskolas izglītības iestādēs bērnus testē?

Nē.

Kā pirmsskolas vecuma bērni var apmeklēt interešu izglītības/sporta nodarbības, ja viņi netiek testēti?

Pirmsskolas vecuma bērniem interešu izglītības nodarbību apmeklēšanai testi nav nepieciešami. 

Bērniem, kuri apmeklē sporta treniņus (nodarbības) ārpus savas izglītības iestādes,  Covid-19 tests nav jāveic gadījumos, ja sporta nodarbības norises laikā bērns nenonāk saskarē ar pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem.

Citos gadījumos, ja nodarbības notiek ārpus savas pirmsskolas izglītības iestādes un sporta treniņā satiekas bērni no pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām – tad testi ir nepieciešami.   Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu (sporta skolu) un interešu izglītības iestāžu sporta programmu audzēkņi tiek testēsi sadarbībā ar sporta izglītības iestādi, ko apmeklē. Ārpus izglītības iestādes sporta interešu programmu audzēkņi pirmsskolas vecumposmā tiek testēsi sadarbībā ar pirmsskolas izglītības iestādi, kuru apmeklē (ja tajā tiek testēti darbinieki). Situācijā, ja darbiniekus pirmsskolas izglītības iestādē nav nepieciešams testēt – sadarbībā ar tuvāko vispārējās izglītības iestādi.

Kas ir “sadarbspējīgs vakcinācijas un testēšanas sertifikāts”?

Tas, kādu informāciju jāsatur Latvijā izsniegtam vakcinācijas un testēšanas sertifikātam, ir noteikts Ministru kabineta noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (38.p.). Ja sertifikātā ietverta visa nepieciešamā informācija, tas ir sadarbspējīgs vakcinācijas un testēšanas sertifikāts. 

Kāpēc skrīnings tiek veikts tikai nevakcinētajiem? Vakcinētie arī slimo! 

Atbild Slimību profilakses un kontroles centra eksperti: Ja cilvēkam ir Covid-19 simptomi, tests ir jāveic, neraugoties uz vakcinācijas faktu. Nevakcinētajiem cilvēkiem risks saslimt ar Covid-19 ir lielāks. To parāda Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati par jūniju, kad 99,1% gadījumu stacionēti tika nevakcinēti pacienti, bet no visiem mirušajiem 99,2% gadījumu cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19.

Jebkuram Covid-19 inficētajam cilvēkam tiek noteiktas kontaktpersonas. Ja ir bijis apstiprināts kontakts ar saslimušo, tests būs nepieciešams arī vakcinētai kontaktpersonai. Tāpat arī šajos gadījumos tests ir jāveic, neatkarīgi no vakcinācijas statusa.

Skrīnings tiek noteikts riska grupām, kurās risks saslimt ir daudz augstāks.

Vai arī speciālajās izglītības iestādēs/speciālajās klasēs bērniem būs jāveic testi? Un ko darīt, ja bērns to nevar izdarīt?

Ievērojot atsevišķu speciālās pamatizglītības programmu specifiku (speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 58) un speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 59)), gadījumos, kur nebūs objektīvi iespējams izglītojamam pašam nodot testa paraugu, no šiem izglītojamiem testa paraugu paņems laboratorijas pārstāvji, kas šī mērķa nolūkā ieradīsies izglītības iestādē.

Vai speciālajās izglītības iestādēs bērniem būs jālieto maskas?

Saskaņā ar MK noteikumiem, masku var nelietot personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai. Katrā ziņā - katrs gadījums izvērtējams individuāli. 

Kur pieejama informācija par katrai izglītības iestādei piesaistīto laboratoriju?

Šāda informācija ir pieejama Veselības inspekcijas tīmekļvietnē.

Vai izglītības iestāde var nogādāt paraugus Rīgā?

Nē, jo paraugu transportēšanai nepieciešami īpaši apstākļi un nosacījumi.

Ar ko atšķiras Covid-19 tests, ko veiks skolā no testa, kas nepieciešams pasākumu apmeklēšanai? Kāpēc ar skolā veiktu testu varēs apmeklēt interešu izglītības pulciņus, bet nevarēs doties uz teātriem un koncertiem?

Skolai veiktā testēšana – tas ir skrīnings ar pūla metodi, pamatots ar burbuļa principu, kas nedod testēšanas sertifikātu. Koncertu/teātru apmeklēšanai ir individuāls PĶR tests, vienai personai, vai arī antigēna tests ar īsu derīguma termiņu.

Lai gan interešu izglītības nodarbībā pulcējas  bērni no vairākām izglītības iestādēm, tomēr nodarbībā ir vairāk vai mazāk konstants sastāvs, arī pedagogu sastāvs ir nemainīgs. Tādējādi šajā gadījumā epidemioloģiskais risks ir mazāks. Savukārt publiskā koncertā, kur satiekas gadījuma cilvēki, nav nekādu epidemioloģisko risku mazinošo faktoru, tāpēc epidemioloģiskais risks ir maksimāls.

Kas varēs nelietot skolās mutes un deguna aizsegus?

Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās mutes un deguna aizsegu var nelietot bērni, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu;

personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem; . Sejas maskas nelieto arī sportisti sporta treniņu (nodarbību) laikā, sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā, kā arī atbilstoši mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifikai.

Mutes un deguna aizsegus mācību telpā nelieto 1.-3.klašu skolēni, bet viņiem maskas jālieto, atrodoties koplietošanas telpās, piemēram, skolas gaitenī.  

Mutes un deguna aizsegus mācību telpā var nelietot arī skolēni ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Vai skola var pieņemt lēmumu, ka mutes un deguna aizsegi lietojami arī jaunākajās klasēs?

Jā, izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, var pieņemt pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu visiem izglītojamiem.

Nodarbinātie klātienē var piedalīties izglītības procesā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu. Bērni pirmsskolas izglītībā netiek testēti un nelieto sejas maskas. Maskas var nelietot arī  nodarbinātie ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Vēl augustā pirmsskolas izglītības programmas var īstenot apvienotās grupās līdz 24 bērniem vienas izglītības iestādes vai pašvaldības ietvaros, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

 

Koledžās un augstskolās studiju programmas īstenošanā un apguvē klātienē piedalās personas tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku, koledža/augstskolās ir tiesīga pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot studiju kvalitātes līmeņa nesamazināšanos.

Pārejas periodā - līdz 2021. gada 10.oktobrim - klātienē var piedalīties personas arī negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā.

Augstskolai ir jāapkopo informācija par ārvalsts studējošā ierašanās laiku un uzturēšanās vietas adresi Latvijā. Ja tas iespējams un nepieciešams, sadarbībā ar studējošo augstskola nodrošina viņam iespēju ievērot pašizolāciju.

Nodarbinātie un izglītojamie izglītības procesā profesionālās izglītības programmās, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās, kā arī neformālās izglītības programmās klātienē var piedalīties ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu.

Audzēkņiem profesionālās pamatizglītības, vidējās izglītības un arodizglītības programmās, kas tiek uzsāktas pēc pamatizglītības ieguves, testēšanas izmaksas sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

zglītojamie, kuri apgūst profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas, testēšanas izmaksas sedz par saviem līdzekļiem.

Profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu sporta treniņi var norisināties arī iekštelpās. Kamēr 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniegs 120, sporta sacensību norises vietā ārpus telpām vienlaikus var atrasties 500 personas.

Sporta norisēs piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testu (tai skaitā individuāla apmeklējuma ietvaros) gan iekštelpās, gan ārtelpās.

Vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti var pulcēties ne vairāk kā 20 audzēkņu.

Vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 25 m2 no treniņa (nodarbības) norises telpas platības (publiskas lietošanas peldbaseinā – 15 m2 no ūdens virsmas platības), peldētapmācības peldbaseinos ne mazāk kā 6 m2 no ūdens virsmas platības.

Ja kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir mazāks par 100, līdz brīdim, kamēr tas nepārsniedz 120, vienai personai nodrošinot 15 m2 no pieejamās platības (publiskas lietošanas peldbaseinā – 10 m2 no ūdens virsmas platības.  

Piepildījums telpai, kurā notiek treniņprocess, nedrīkst pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra.

Audzēkņu testēšanu var neveikt, ja dalībnieku skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Covid-19 testu var neveikt personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.

Sporta treniņa (nodarbības) laiks nedrīkst nepārsniedz 90 minūtes. 

Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25%.

Šobrīd dalībai treniņos nav vecuma ierobežojuma, sacensībās iekštelpās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem.

Starptautisku sporta sacensību organizēšana:

Latvijā drīkst norisināties starptautiskās sporta sacensības dalībnieku grupām vecumā no 10 gadiem. Starptautiska sporta pasākuma organizatoram Latvijā ir noteikti īpaši pienākumi, nodrošinot epidemioloģiski drošu sporta sacensību norisi tā sauktajā “burbuļa formātā”.

 

Augstākās izglītības, profesionālās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pakalpojumu sniegšana no 9.jūlija atļauta arī iekštelpās. Nosacījumi - vienā telpā vienlaikus neatrodas vairāk kā 30 cilvēku, katram nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no pieejamās platības.

Mācību procesu klātienē iekštelpās īsteno, veicot nodarbību norisē iesaistīto un apmācāmo personu iknedēļas testēšanu. Testēšanu neveic, ja dalībnieku skaits grupā ir ne vairāk kā pieci.

Testu var neveikt personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Nodarbībās ārpus telpām grupās var būt līdz 50 cilvēkiem, dažādu grupu dalībnieki nesatiekas.

Izglītības aktivitātes

Darbs ar jaunatni:

  • Klātienē: ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu, ko uzrāda atbildīgajai personai.
  • Aktivitātes pēc iepriekšēja pieraksta
  • iekštelpās - 20 jaunieši + jaunatnes darbinieki, 3 m2 platība
  • ārtelpās-  40 jaunieši + jaunatnes darbinieki
  • Regulāra telpu vēdināšana - 1h ietvaros vismaz 15 minūtes.

Klātienes grupā nevar būt vairāk par 30 dalībniekiem. Nometnēs, kas tiek organizētas brīvā dabā vai atsevišķās ēkās, ir pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi un nodrošināts, ka šo grupu dalībnieki un personāls nometnes darbības laikā nesastopas.

Nometnes notiek tikai noteiktā teritorijā, ārpus tās aktivitātes netiek rīkotas, izņemot gadījumus, ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji.

Nometnē var piedalīties darbinieki un bērni, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma veikts  Covid-19 tests un tas ir negatīvs, atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā vienu reizi nedēļā. Testi tiek apmaksāti no valsts budžeta, testēšanas procesu koordinē Veselības inspekcija. 

Testu var neveikt, ja dokumentāri iespējams apliecināt vakcināciju pret Covid-19 vai ja cilvēks pārslimojis infekciju.

Diennakts nometnēs (sporta nometnēs) ir atļauta sporta treniņu (nodarbību) norise iekštelpās nometnes grupas ietvaros.

You can apply for a vaccine against Covid-19 infection:

1. If you have a bank account registered in Latvia, on the website www.manavakcina.lv.

Residents are invited to come to vaccination locations, if a confirmation from the website manavakcina.lv regarding vaccination is received, and come to the vaccination cabinet/ centre not earlier than 15 minutes before your confirmed vaccination time. 

2. If you do not have a bank account, call 8989 and make an appointment for a certain place, day and time of vaccination.

3. Go to vaccination points in shopping centres without an appointment (or you can make an appointment by calling 8989 or on the website www.manavakcina.lv).

3. Contact medical institutions that ensure vaccination against COVID-19. The list of medical institutions and practices of general practitioners ensuring vaccination is available on the map.

Information on the documents that certify the person's status:

  • citizen of Latvia - Passport, ID;
  • non-citizen of Latvia - Passport, ID;
  • full-time foreign students studying in Latvia - student's card or statement issued by a Latvian educational institution.
  • foreigner, who has been granted a permanent residence permit in Latvia – permanent residence permit (card);
  • persons, who have been granted a temporary residence permit in Latvia – a residence document (card) with indicated type of permit “temporary residence permit”.

Full list of persons for whom the Covid-19 vaccination service is state-paid: https://www.vmnvd.gov.lv/en/persons-whom-covid-19-vaccination-service-state-paid 

Before vaccination against COVID-19 infection, the person shall present a personal identity document (passport or ID) for verification of person's identity.

For any questions regarding vaccination you can call 8989!