2021. gada 1. novembrī pēc pagarinātajām rudens brīvdienām skolā atgriezās 1.-3.klašu skolēni, speciālās izglītības klašu (kods 58 un 59) un speciālo izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī  sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” audzēkņi.

Vispārizglītojošo skolu 4. - 12.klašu skolēni, starptautisko izglītības programmu skolēni un izglītojamie profesionālajā un augstākajā izglītībā, kā arī interešu un pieaugušo izglītībā klātienes izglītības procesu atsāka 15. novembrī. Vairāk informācijas IZM tīmekļvietnē. 

Kādos gadījumos izglītības iestāde var noteikt, ka mācības tiek īstenotas attālināti?

Attālināto mācību īstenošana pieļaujama tikai un vienīgi stingri normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

Klātienes mācības ir vienīgā iespēja gan kvalitatīva izglītības process nodrošināšanai, gan bērnu psihoemocioanālās labsajūtas veicināšanai. Tomēr, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un joprojām augstos Covid-19 saslimstības rādītājus, skolām ir iespēja mācību procesu atsevišķās klašu grupās vai pat visai izglītības iestādei noteiktu laika periodu īstenot attālināti.

Izglītības iestādei jāīsteno mācības attālināti, ja:

 1. Slimību profilakses un kontroles centrs konstatējis izglītības iestādē ļoti augstu Covid-19 infekcijas izplatības risku;
 2. pirmsskolas (obligātajā vecumā esošajiem izglītojamiem), pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamam noteikta mājas karantīna;
 3. izglītības programmas īstenošanas vietā ir izsludināta karantīna.

Mācības attālināti VAR organizēt:

 • tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogam noteikti obligāti pretepidēmijas (mājas karantīna, izolācija) pasākumi;
 • tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogs nevar īstenot mācību procesu klātienē citu izglītības iestādes vadītāja vai dibinātāja noteiktu pamatotu iemeslu dēļ;
 • individuālās konsultācijas mācību priekšmetos (kursos), kuros izglītojamiem 2021./2022. mācību gadā ir paredzēti valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes noslēgumā;
 • individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē;
 • ja vismaz 1/3 no attiecīgās klases izglītojamiem  atrodas mājas karantīnā;

Ārkārtējās situācijas laikā - līdz 2022.gada 11.janvārim - izglītības iestāde mācību procesu var īstenot attālināti arī:

1) rotācijas kārtībā - ne vairāk kā piecas darba dienas mēnesī tikai 7. – 12.klases izglītojamiem. Šī iespēja paredzēta, lai skolas izvairītos no dažādu klašu plūsmu pārklāšanās, bet nevis pārietu attālinātājā režīmā visās šajās klašu grupās. Rotācijas principu nepiemēro 1. – 6.klases izglītojamiem;

2) ja ir apgrūtināta attiecīgās klases (grupas, kursa) mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamība kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē.

Vairāk informācijas IZM tīmekļvietnē.

Kas nosaka to, ka izglītības procesā var piedalīties tikai pedagogi ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu?

2021. gada 28. septembrī  tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kuri nosaka, ka pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības (tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides programmās) un augstākās izglītības pakāpē nodarbinātie, neformālās izglītības (tai skaitā interešu izglītības) un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās nodarbinātie klātienē izglītības procesā un tā nodrošināšanā piedalās ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

SVARĪGI! Ja līdz 15. decembrim ir iziets pilns vakcinācijas kurss, līdz sertifikāta iegūšanai izglītības iestādē nodarbinātie var turpināt darbu, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas izdots ne agrāk kā pirms 72 stundām. Testu izmaksas darbiniekam jāapmaksā no saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju.

Vai vakcinācijas pienākums attiecas arī uz tiem pakalpojumu sniedzējiem, kas strādā skolā (piemēram, nodrošina ēdināšanu)?

Jā.

Kā rīkoties izglītības iestādes vadītājam, ja persona atsakās uzrādīt testu vai vakcinācijas pārslimošanas sertifikātu?
Ja izglītības iestādes nodarbinātais atsakās uzrādīts sertifikātu, darba devējs konstatē, ka ir iestājušies Darba likuma 74.panta otrajā daļā minētie nosacījumi, t.i., dīkstāve. Darba devējs nepielaiž darbinieku veikt darba pienākumus, vienlaikus neizmaksājot viņam atlīdzību, jo dīkstāve ir iestājusies darbinieka vainas dēļ. Darba devējs izdod rīkojumu par dīkstāvi, par kuru informē nodarbināto.

Vai dīkstāve jāpiemēro arī darbiniekiem, kuri uz 15.novembri nevar uzrādīt sertifikātu, bet informē, ka līdz 15.decembri tas būs?

Nē, tādā gadījumā darbinieks nav jāatstādina. Viņš turpina strādāt, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas izdots ne agrāk kā pirms 72 stundām. Tests darbiniekam jāapmaksā no saviem līdzekļiem (ja nav citas vienošanās ar darba devēju).

Vai uz izglītības iestādes darbinieka dīkstāves prombūtnes laiku drīkst pieņemt citu darbinieku?
Darba likuma 44.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka darba līgumu uz noteiktu laiku var noslēgt, lai nodrošinātu promesoša vai no darba atstādināta nodarbinātā aizvietošanu, kā arī tāda nodarbinātā aizvietošanu, kura pastāvīgā darba vieta kļuvusi brīva līdz brīdim, kad tiks pieņemts darbā jauns nodarbinātais. Līdz ar to uz nodarbinātā dīkstāves prombūtnes laiku drīkst pieņemt citu nodarbināto. Šādā gadījumā darba līgums ar jauno nodarbināto tiek noslēgts uz noteiktu laiku vai uz konkrētā nodarbinātā dīkstāves prombūtnes laiku.

Cik ilgi pedagogs var atrasties dīkstāvē?

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums ļauj pēc 3 mēnešu dīkstāves atbrīvot darbinieku, kuram sertifikāts noteikts kā obligāts priekšnoteikums darba izpildei.

Vai darba devējam ir jāizdara izmaiņas darbinieka (pedagoga) amatu aprakstā un jānosaka, ka darba pienākumi ir veicami tikai tad, ja personai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts?

Nē, nav jāizdara darba līguma izmaiņas, jo minētās prasības nosaka ārējie normatīvie akti.

Kādos gadījumos pedagogs var atlikt vakcināciju? 

Ministru kabineta 2021. gada 28.septembra noteikumu Nr.662 " Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 219.punkts nosaka, ka, ja personai ir objektīvs ar veselību saistīts iemesls atlikt vakcināciju pret Covid-19 uz noteiktu laiku, klīniskās universitātes slimnīcas speciālists var sniegt atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, norādot termiņu vakcinācijas atlikšanai. Ja nepieciešams, var sasaukt klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsiliju, lai sniegtu atzinumu par vakcinācijas atlikšanu un vakcinācijas atlikšanas termiņu.

Tātad, ja personai tiks izsniegts atzinums par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19, persona būs tiesīga strādāt klātienē arī pēc 15.novembra, vienlaikus veicot valsts apmaksātus testus.

INFOGRAFIKAS

 

Kā notiek skolēnu testēšana izglītības iestādēs?

Laboratoriskais skrīninga tests 1.-12.klasēm notiek pēc esošā grafika (to neveic vakcinētajiem un pārslimojušajiem). Ir uzsākta Covid-19 ātro antigēna paštestu izmantošana. Covid-19 pārslimojušajiem bērniem gan pūla testus, gan paštestus veic, sākot ar 7.nedēļu pēc pārslimošanas sertifikāta izdošanas. Testus apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

Ja skolēns ir uzsācis vakcināciju, kā līdz tās pabeigšanai notiek testešanās izglītības iestādē?

Līdz vakcinācijas pabeigšanai skolēns izglītības iestādē veic pūla testu un 2 antigēna paštestus – testēšanās notiek saskaņā ar SPKC algoritmu.

Cik ilgi ir derīgs pārslimošanas sertifikāts?

Pārslimošanas sertifikāts ir spēkā līdz 180 dienai. 

Kas ir paštesti un kāpēc tos ieviesa izglītības iestādēs?

Covid-19 ātro antigēna paštestu izmatošana sākta, lai turpinātu epidemioloģiski droša izglītības procesa īstenošanu klātienē. Paštestu izmantošana ir ērta, vienkārša un viegli veicama arī bērniem, un rezultāts pieejams jau 15-20 minūšu laikā. Paštestus veic gan vakcinētie, gan nevakcinētie bērni, gan pārslimojušie (ja kopš pārslimošanas sertifikāta izdošanas pagājis vairāk par 6 nedēļām). Vairāk informācijas IZM mājaslapā.

Ja bērns ir noteikts kā kontaktpersona un dzīvo vienā mājsaimniecībā ar inficēto personu, kā kontaktpersona var atgriezties izglītības iestādē?

Ja bērns dzīvo vienā mājsaimniecībā ar inficēto personu, atgriešanās izglītības iestādē var notikt tad, kad pagājušas ne mazāk kā 7 dienas KOPŠ PĒDĒJĀ KONTAKTA ar inficēto personu.

Pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu tiek piemērots viens no šiem variantiem:

 • 10 dienas ievēro mājas karantīnu;
 • 7 dienu laikā katru reizi pirms klātienes mācību dienas uzsākšanas veic skrīninga testēšanu izglītības iestādes vadītāja norīkotas atbildīgās personas uzraudzībā. Ja tests negatīvs, kontaktpersona var apmeklēt izglītības iestādi;
 • mājas karantīnu noslēdz pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas (testu veic laboratorijā vai testa veikšanu organizē izglītības iestāde). Ja tests negatīvs, persona var apmeklēt izglītības iestādi.

Inficētā persona uzskatāma par infekciozu desmit dienas pēc pozitīvā parauga paņemšanas vai cita veida testa rezultāta iegūšanas, līdz ar to 7 dienu periods uzsākas tikai tad, kad inficētā persona vairs nav infekcioza.

Kā norit mājas karantīna skolēniem un pirmskolas izglītības iestāžu bērniem, kuri noteikti kā kontaktpersonas (bet nedzīvo vienā mājsaimniecībā ar inficēto)? 

Skolēni (gan vakcinēti/pārslimojuši, gan nevakcinēti) un bērnudārzu audzēkņi atrodas mājas karantīnā 10 dienas vai var turpināt apmeklēt izglītības iestādi, ja 7 dienas katru dienu izglītības iestādē, kurā tiek veikts izglītojamo rutīnas skrīninga tests atbilstoši SPKC algoritmam, tiek veikts antigēna tests.

Ja testēšanu 7 dienas neveic, mājas karantīnu noslēdz pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas (testu veic laboratorijā vai testa veikšanu organizē izglītības iestāde). Ja tests negatīvs, persona var apmeklēt izglītības iestādi.

Atsākot apmeklēt izglītības iestādi, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu.

Vai paštesti kontaktpersonu testēšanai vispārējās izglītības iestādēs ir pietiekamā daudzumā?

Nedēļā no 14.līdz 21.janvārim tiek uzsākta paštestu piegāde februārim. Paštesti paredzēti ar rezervi kontaktpersonu testēšanai. Vienlaikus, situācijā, kad  inficēšanās ar jauno Covid-19 omikrona paveidu strauji pieaug, tādējādi palielinoties arī kontaktpersonu skaitam, testu var nepietikt, tāpēc ikviens aicināts izturēties ar sapratni.

Cik ilgs ir izolācijas laiks skolēniem un pirmskolas izglītības iestāžu bērniem, kuri inficējušies ar Covid-19? 

Šie bērni var atsākt apmeklēt izglītības iestādi 8.dienā, ja pēdējo 24 stundu laikā nav bijuši slimības simptomi. Atsākot apmeklēt izglītības iestādi, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu. 

Kad un kā skolēni un viņu vecāki uzzina skolā organizētā laboratoriskā skrīninga testa rezultātu?

Testa rezultātus nosūta uz e-pastu, ko cilvēks aizpilda uz paraugam pievienotās pavaddokumentācijas, vai kas nodots laboratorijai saraksta formā. Taču visuniversālākā metode ir testu saņemšana e-veselībā, ko var veikt pilngadīgs izglītojamais, vai nepilngadīga izglītojamā vecāks/likumiskais pārstāvis, izmantojot Latvija.lv funkcionalitāi.

Bērnam ir 6 gadi, viņš mācās 1.klasē. Arī viņam jāveic testēšana?

Testē visus izglītojamos pamatizglītības pakāpē. 

Vai arī pirmsskolas izglītības iestādēs notiek bērnu testēšana, tāpat kā skolās?

Nē.

Bērns vairākas dienas nav skolā, slimo (nesaistīti ar Covid infekciju), bet pēc tam nevar atgriezties skolā, jo jāpievienojas karantīnā esošajiem klasesbiedriem – skola testējamo sarakstā bija iekļāvusi arī viņu. Vai skola tā drīkst rīkoties?

Nē, skolai testējamo sarakstā jāiekļauj tikai tie skolēni, kuri konkrētajā dienā ir skolā un veic testu. Jau septembra vidū ministrija visām izglītības iestādēm nosūtīja skaidrojošu informāciju un aicinājumu datu ievadi veikt rūpīgi, korekti sagatavojot gan kontaktinformāciju (lai nenotiktu saziņa ar nepareizu skolēnu), gan aizpildot Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) ekrānformas, gan sagatavojot datus izglītojamo testēšanai.

2021. gada 14. septembrī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju sagatavotie grozījumi noteikumos, kas nosaka: izglītojamo, pedagogu un tehniskā personāla dati (ieskaitot pedagogu un izglītojamo vai viņu likumisko pārstāvju elektroniskā pasta adreses un tālruņa numurus) tiek nodoti Nacionālajam veselības dienestam testēšanai iesniegto personu sarakstu kvalitātes kontrolei. Izglītības iestādes tika aicinātas operatīvi aktualizēt elektroniskā pasta adreses un tālruņa numurus VIIS, norādot datus, kas ir izglītības iestādes rīcībā.

Saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumiem, izglītības iestādēm VIIS nepieciešams norādīt mobilā tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi (izglītojamiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu) vai vecāku mobilā tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi (izglītojamiem līdz 18 gadu vecumam), kā arī iestādes pedagogu mobilā tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi.

Kā notiek lietotu Covid-19 ātro antigēna testu utilizācija?

Lietotus Covid-19 ātros antigēna testus, kurus audzēkņi veic mājās, utilizē kā sadzīves atkritumus. Ja testa komplektam pievienots speciāls konteiners utilizācijai (piemēram, plastmasas maisiņš), izlietoto testa komplektu vispirms ievieto šajā maisiņā un pēc tam izmet sadzīves atkritumos (šķirojot – pie “pārējiem sadzīves atkritumiem”). Lietotus Covid-19 ātros antigēna testus, kas tiek veikti izglītības iestādē, ņemot vērā to apjomu, iespējams utilizēt kā sadzīves atkritumus, ievērojot savākšanas principus. Rekomendācijas izglītības iestādēm pieejamas IZM mājaslapā.

Kas ir “sadarbspējīgs vakcinācijas, pārslimošanas un testēšanas sertifikāts”?

Tas, kādu informāciju jāsatur Latvijā izsniegtam vakcinācijas un testēšanas sertifikātam, ir noteikts Ministru kabineta noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (2.21.p). Derīgs sadarbspējīgs sertifikāts – derīgs Eiropas Savienībā vienots digitāls vai papīra formāta apliecinājums par personas epidemioloģisko drošību Covid-19 infekcijas gadījumā noteiktā laikposmā. Derīgs sadarbspējīgs sertifikāts tiek izsniegts, lai apliecinātu, ka persona ir pilnībā vakcinēta persona (vakcinācijas sertifikāts), vai apliecinātu, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 (pārslimošanas sertifikāts), vai apliecinātu, ka personai ir veikts Covid-19 tests un tā rezultāts ir negatīvs (testēšanas sertifikāts);

Ja sertifikātā ietverta visa nepieciešamā informācija, tas ir sadarbspējīgs vakcinācijas un testēšanas sertifikāts. 

Kāpēc skrīnings tiek veikts tikai nevakcinētajiem? Vakcinētie arī slimo! 

Atbild Slimību profilakses un kontroles centra eksperti: Ja cilvēkam ir Covid-19 simptomi, tests ir jāveic, neraugoties uz vakcinācijas faktu. Nevakcinētajiem cilvēkiem risks saslimt ar Covid-19 ir lielāks. To parāda Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati par jūniju, kad 99,1% gadījumu stacionēti tika nevakcinēti pacienti, bet no visiem mirušajiem 99,2% gadījumu cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19.

Jebkuram Covid-19 inficētajam cilvēkam tiek noteiktas kontaktpersonas. Ja ir bijis apstiprināts kontakts ar saslimušo, tests būs nepieciešams arī vakcinētai kontaktpersonai. Tāpat arī šajos gadījumos tests ir jāveic, neatkarīgi no vakcinācijas statusa.

Skrīnings tiek noteikts riska grupām, kurās risks saslimt ir daudz augstāks. Savukārt paštestus veic arī vakcinētie un pārslimojušie (ja kopš pārslimošanas sertifikāta izdošanas pagājis vairāk par 6 nedēļām), gan nevakcinētie skolēni.

Vai arī speciālajās izglītības iestādēs/speciālajās klasēs bērniem jāveic testi? Un ko darīt, ja bērns to nevar izdarīt?

Ievērojot atsevišķu speciālās pamatizglītības programmu specifiku (speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 58) un speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 59)), gadījumos, kad nav objektīvi iespējams izglītojamam pašam nodot testa paraugu, katrā gadījumā tiek meklēti individuāli risinājumi.

Minēto speciālo izglītības programmu izglītojamie arī turpmāk tiks testēti uz Covid-19, iekļaujot pēc iespējas vairāk iestādes izglītojamo, individuāli izvērtējot katru gadījumu un lemjot par risinājumiem, kas katram konkrētam skolēnam būtu draudzīgāks un neradītu traumējošu psiholoģisku ietekmi. 

Kur pieejama informācija par katrai izglītības iestādei piesaistīto laboratoriju?

Šāda informācija ir pieejama Veselības inspekcijas tīmekļvietnē.

Vai izglītības iestāde var nogādāt paraugus Rīgā?

Nē, jo paraugu transportēšanai nepieciešami īpaši apstākļi un nosacījumi.

Esam sākuši apsvērt domu par bērna vakcinēšanu. Kur var saņemt skaidrojošu informāciju par šo jautājumu?

Aicinām iepazīties ar Nacionālā veselības dienesta sagatavoto infografiku.

 

Kādi nosacījumi par sejas masku lietošanu ieviesti saistībā ar ārkārtējo situāciju?

Izglītības procesa īstenošanā telpās visi - gan skolēni, gan nodarbinātie - lieto sejas maskas (arī vakcinētie skolēni un pedagogi).

Skolēniem jālieto izglītības iestādēs izsniegtie, valsts centralizētā iepirkumā iegādātie nemedicīniskie (auduma) aizsegi, kas atbilst noteiktiem kvalitātes standartiem un garantē pietiekamu izelpojamā un ieelpojamā gaisa filtrāciju.

Kas un kādos gadījumos var nelietot sejas masku?
•    sejas masku nelieto bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi;
•   nelieto, ja tas nav iespējams logopēdijas nodarbībā specifiska vingrinājuma izpildei;
•    var nelietot persona ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ tai trūkst spēju vai iemaņu lietot sejas masku;
•   nelieto fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā un sportisti fizisko aktivitāšu laikā sporta pasākumos (šis izņēmums attiecināms uz jebkura veida fiziskajām nodarbībām un  nodarbošanos ar sportu (tai skaitā amatieru sportu un fiziskajām aktivitātēm veselības saglabāšanai un uzlabošanai);
•    nelieto mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā.


 

 

Pirmsskolas izglītības progrmammas īsteno klātienē.

Pirmsskolas izglītības iestādēs pieļaujama izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās no vienas izglītības iestādes, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību.

Mājas karantīna skolēniem un pirmskolas izglītības iestāžu bērniem, kuri noteikti kā kontaktpersonas: 
atrodas mājas karantīnā 10 dienas vai var turpināt apmeklēt izglītības iestādi, ja 7 dienas katru dienu tiek veikts izglītības iestādes organizēts antigēna tests. Atsākot apmeklēt izglītības iestādi, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu. 

Izolācijas laiks skolēniem un pirmskolas izglītības iestāžu bērniem, kuri inficējušies ar Covid-19: 
var atsākt apmeklēt izglītības iestādi 8.dienā, ja pēdējo 24 stundu laikā nav bijuši slimības simptomi. Atsākot apmeklēt izglītības iestādi, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu. 

Vai PII drīkst mainīt esošo darba laiku? 

Bērnudārzs ir pirmsskolas izglītības iestāde, kuras mērķis ir īstenot izglītības programmu. Nolikumā tradicionāli tiek noteikts arī pirmsskolas izglītības iestādes darba laiks. Pirmsskolas dibinātājs ir vai nu pašvaldība vai arī privātpersona. Ja pirmsskolas dibinātājs ir pašvaldība, tad arī attiecīgi tā sadarbībā ar pirmsskolu pieņem lēmumu par mācību procesa organizāciju pirmsskolā un līdz ar to arī jānosaka laiks, kurā bērniem jāatrodas pirmsskolā.  Tas nozīmē, ka vecākiem un pirmsskolu vadītājiem jautājums par iespējām mainīt pirmsskolas izglītības iestādes darba laiku ir jārisina pašvaldībā. 

Vai bērniem pirmsskolā jālieto mutes un deguna aizsegi?

Bērni pirmsskolas izglītībā netiek testēti un nelieto sejas maskas. Nodarbinātajiem sejas maskas ir jālieto.

Kā pirmsskolu bērni var piedalīties interešu izglītībā?

Pirmsskolas vecuma bērni var apmeklēt interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības klātienē, ievērojot nosacījumus par telpu platību, bērnu skaitu grupā, telpu ventilāciju. Tad, ja interešu vai profesionālās ievirzes izglītības nodarbībā iekštelpās pirmsskolas vecuma izglītojamie pārklājas ar pamatizglītības pakāpes izglītojamiem, pirmsskolas vecuma bērniem ne agrāk kā 24 stundas pirms nodarbības vecāku uzraudzībā jāveic antigēna paštests, par tā rezultātu paziņojot atbildīgajai personai. Antigēna paštestu autorizētas personas un vecāku klātbūtnē bērnam var veikt arī pirms nodarbības norises. Testēšanas izmaksas nodrošina attiecīgās interešu izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenotājs. Testēšanas izmaksu nodrošināšanu nedrīkst tiešā vai netiešā veidā pārlikt uz vecākiem.

Pirmsskolas vecuma bērni var piedalīties arī sporta treniņos iekštelpās, ja tiek nodrošināts, ka nodarbību norises laikā nepārklājas ar pamata izglītības pakāpes izglītojamiem un treniņā piedalās ne vairāk kā 20 bērnu. Ja plūsmas pārklājas, tad pirmsskolniekiem jāveic antigēna paštests. To var veikt ne agrāk kā pirms 24 stundām vecāku uzraudzībā, paziņojot par rezultātu atbildīgajai personai, kā arī var veikt pirms treniņa norises autorizētas personas un vecāku klātbūtnē. Pozitīva paštesta gadījumā bērns nekavējoties atstāj nodarbības norises vietu.

 

 

Kā tiek organizētas studijas klātienē?

Augstskolās un koledžās klātienē studiju procesā piedalās, tiek nodarbināti un sniedz pakalpojumus tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, kam ir nepieciešamais atzinums par vakcinācijas atlikšanu, līdz vakcinācijas kursa pabeigšanai studiju procesā piedalās tikai attālināti.

Vai ar testiem vairs nevarēs piedalīties studijās?

Nē, pārejas periods bija noteikts līdz 2021. gada 10.oktobrim, kad klātienē varēja piedalīties arī  ar negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā.

Kā tiek organizēta uzturēšanās dienesta viesnīcā?

Atsākoties klātienes studijām, arī dienesta viesnīcās darbu klātienē jāorganizē epidemioloģiski drošā vidē (uzturas studējošie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu). Ārvalsts studējošais bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta koledžas vai augstskolas dienesta viesnīcā var uzturēties ar testēšanas sertifikātu (veiktu reizi 72 stundās) ne ilgāk kā 60 dienas kopš ierašanās Latvijas Republikā studiju programmas apguvei klātienē,  ja dienesta viesnīcas iedzīvotāju plūsmas fiziski nepārklājas un tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība. 

 

Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbībās var piedalīties visi izglītojamie, kuri veikuši rutīnas skrīninga testu savā izglītības iestādē atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam, tostarp arī pārslimojušie (testējoties no 7. nedēļas pēc pārslimošanas sertifikāta izdošanas) un vakcinētie. Vakcinētie un pārslimojušie izglītojamie pirms nodarbības uzrāda vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu.

Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanā jāievēro stingri nosacījumi – ne vairāk kā 20 bērnu vienā grupā, iekštelpās katram paredzot ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Tāpat telpās jānodrošina ventilācija ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniegtu 1 000 ppm, bet, ja tas nav iespējams, vismaz 15 minūtes astronomiskās stundas ietvaros jānodrošina svaiga gaisa pieplūde telpai.

Vairāk informācijas IZM mājaslapā.

Kā interešu izglītībā var piedalīties nevakcinētie bērni, kas izglītību iegūst ģimenē vai tālmācībā un neveic rutīnas skrīningu izglītības iestādē?

Tā kā ikviens bērns, kas mācās ģimenē vai tālmācībā, ir reģistrēts konkrētā izglītības iestādē, šiem bērniem jādodas uz dzīvesvietai tuvāko laboratoriju un jāveic valsts apmaksāts siekalu tests vienu reizi nedēļā.  Apliecinājums par negatīvu testa rezultātu papīra vai digitālā formā jāuzrāda interešu vai profesionālās ievirzes izglītības iestādē.

Šī kārtība ir spēkā janvārī, par izmaiņām  informēsim.

Kā interešu izglītībā var piedalīties bērnudārza audzēkņi, kuriem netiek veikts rutīnas tests?

Pirmsskolas vecuma bērniem ir iespēja apmeklēt interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības klātienē, ievērojot nosacījumus par telpu platību, bērnu skaitu grupā, telpu ventilāciju. Tad, ja interešu vai profesionālās ievirzes izglītības nodarbībā iekštelpās pirmsskolas vecuma izglītojamie pārklājas ar pamatizglītības pakāpes izglītojamiem, pirmsskolas vecuma bērniem ne agrāk kā 24 stundas pirms nodarbības vecāku uzraudzībā jāveic antigēna paštests, par tā rezultātu paziņojot atbildīgajai personai. Antigēna paštestu autorizētas personas un vecāku klātbūtnē bērnam var veikt arī pirms nodarbības norises. Testēšanas izmaksas nodrošina attiecīgās interešu izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenotājs. Testēšanas izmaksu nodrošināšanu nedrīkst tiešā vai netiešā veidā pārlikt uz vecākiem.

Vai pirmsskolas izglītojamie var piedalīties arī sporta treniņos iekštelpās?

Jā, var, ja tiek nodrošināts, ka nodarbību norises laikā šo bērnu plūsma nepārklājas ar pamata izglītības pakāpes izglītojamiem un treniņā piedalās ne vairāk kā 20 bērnu. Ja plūsmas pārklājas, tad pirmsskolniekiem jāveic antigēna paštests. To var veikt ne agrāk kā pirms 24 stundām vecāku uzraudzībā, paziņojot par rezultātu atbildīgajai personai, kā arī var veikt pirms treniņa norises autorizētas personas un vecāku klātbūtnē. Pozitīva paštesta gadījumā bērns nekavējoties atstāj nodarbības norises vietu.

 

 

 

 

 

Sporta treniņos (nodarbībās) iekštelpās var piedalīties arī bērni no 12 gadu vecuma, kuriem nav primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, bet kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros. Sporta nodarbības notiek epidemioloģisko drošos apstākļos – ir noteikts izglītojamo skaits, piepildījums ģērbtuvēs, visa iekštelpu sporta norises vietas apmeklējuma laikā visur tiek ievērota divu metru distance u.c.

Sporta treniņos iekštelpās var piedalīties arī pirmsskolas vecuma bērni, ja tiek nodrošināts, ka nodarbību norises laikā to plūsma nepārklājas ar pamata izglītības pakāpes izglītojamiem un treniņā piedalās ne vairāk kā 20 bērnu. Ja plūsmas pārklājas, tad pirmsskolniekiem jāveic antigēna paštests. To var veikt ne agrāk kā pirms 24 stundām vecāku uzraudzībā, paziņojot par rezultātu atbildīgajai personai, kā arī var veikt pirms treniņa norises autorizētas personas un vecāku klātbūtnē. Pozitīva paštesta gadījumā bērns nekavējoties atstāj nodarbības norises vietu.

Sporta sacensībās piedalīties un to norises vietā atrasties var tikai personas ar  primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī izglītojamie, kuri veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros, un tiek nodrošinātas noteiktās prasības attiecībā uz publisku pasākumu rīkošanu. Pirmsskolas vecuma bērni sacensībās drīkst piedalīties, ja pirms sacensību norises būs veikts antigēna paštests autorizētas personas un vecāku klātbūtnē, un tas būs negatīvs.

Vai ārkārtējās situācijas laikā var īstenot darba ar jaunatni aktivitātes klātienē? 

Darba ar jaunatni aktivitātes var organizēt klātienē iekštelpās un tajās var piedalīties jaunieši ar primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī jaunieši, kuriem ir sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, vai kuriem atbilstoši SPKC algoritmam formālajā izglītībā pamata un vidējā pakāpē veikts Covid-19 antigēna skrīninga tests vai RNS noteikšanas tests, un tas ir negatīvs. Klātienes aktivitātes darbā ar jaunatni notiek pēc iepriekšēja pieraksta, iekštelpās katram dalībniekam jānodrošina ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās platības, maksimālais dalībnieku skaits vienā grupā nepārsniedz 20 personas (neskaitot darbiniekus), kā arī tiek nodrošināta telpu ventilācija.

Vairāk informācijas IZM mājaslapā.

 

Bērnu nometnes klātienē drīkst rīkot, ievērojot šādus nosacījumus:

grupā ir ne vairāk kā 20 dalībnieki. Nometnēs, kas tiek organizētas brīvā dabā vai atsevišķās ēkās, ir pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi un nodrošināts, ka šo grupu dalībnieki un personāls nometnes darbības laikā nesatiekas.

Nometnē var piedalīties:

 • darbinieki, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
 • bērni līdz 12 gadu vecumam, kuriem pēdējo 72 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts RNS tests un tas ir negatīvs, kā arī visi nometnes dalībnieki nometnes darbības laikā veic antigēna paštestu atbilstoši centra algoritmam;
 • bērni no 12 gadu vecuma ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
 • nometnes norise notiek tikai noteiktā teritorijā (norises vietā). Netiek rīkotas aktivitātes ārpus šīs teritorijas, izņemot gadījumus, ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklēt
 • nometnes dalībnieki un personāls lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam un diennakts nometnes dalībniekus vienas grupas ietvaros;
 • nometnē tiek noteikta atbildīgā persona un izstrādāta procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai personāla vidū tiek konstatēts Covid-19 saslimšanas gadījums.

You can apply for a vaccine against Covid-19 infection:

1. If you have a bank account registered in Latvia, on the website www.manavakcina.lv.

Residents are invited to come to vaccination locations, if a confirmation from the website manavakcina.lv regarding vaccination is received, and come to the vaccination cabinet/ centre not earlier than 15 minutes before your confirmed vaccination time. 

2. If you do not have a bank account, call 8989 and make an appointment for a certain place, day and time of vaccination.

3. Go to vaccination points in shopping centres without an appointment (or you can make an appointment by calling 8989 or on the website www.manavakcina.lv).

3. Contact medical institutions that ensure vaccination against COVID-19. The list of medical institutions and practices of general practitioners ensuring vaccination is available on the map.

Information on the documents that certify the person's status:

 • citizen of Latvia - Passport, ID;
 • non-citizen of Latvia - Passport, ID;
 • full-time foreign students studying in Latvia - student's card or statement issued by a Latvian educational institution.
 • foreigner, who has been granted a permanent residence permit in Latvia – permanent residence permit (card);
 • persons, who have been granted a temporary residence permit in Latvia – a residence document (card) with indicated type of permit “temporary residence permit”.

Full list of persons for whom the Covid-19 vaccination service is state-paid: https://www.vmnvd.gov.lv/en/persons-whom-covid-19-vaccination-service-state-paid 

Before vaccination against COVID-19 infection, the person shall present a personal identity document (passport or ID) for verification of person's identity.

For any questions regarding vaccination you can call 8989!