Klātienē ārpus telpām ir atļauts rīkot:

 • pirmsskolas izglītības pakāpes
 • izglītības dokumenta pasniegšanai pamatizglītības, vidējās izglītības
 • augstākās izglītības pakāpes noslēguma pasākumus.

Svinīgajā pasākumā vienas klases vai grupas ietvaros drīkst piedalīties līdz 40 cilvēkiem (izglītojamie kopā ar izglītības iestādes nodarbinātajiem). Pavadošās personas vienas mājsaimniecības ietvaros drīkst atrasties atstatus no svinīgā pasākuma norises zonas.

Izlaidumu norises laiks nedrīkst pārsniegt 2 stundas.

Ja pasākuma laikā nav iespējams ievērot divu metru distanci, klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus.

Izglītības iestādes  pienākums ir nodrošināt epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu pasākuma norises vietā –

 • labi redzamā vietā jābūt izvietotai informācijai par piesardzības un drošības prasībām, 
 • jānodrošina vismaz 2 metru attālums starp  izglītojamo pavadošo personu mājsaimniecībām,
 • jākontrolē un jāregulē pasākuma dalībnieku plūsma, lai nodrošinātu brīvu pārvietošanos ejās un novērstu pasākumu dalībnieku drūzmēšanos.

Tuvinieki un draugi jauniešus sveic pēc svinīgā pasākuma daļas.

Klātienes grupā nevar būt vairāk par 20 dalībniekiem. Nometnēs, kas tiek organizētas brīvā dabā vai atsevišķās ēkās, ir pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi un nodrošināts, ka šo grupu dalībnieki un personāls nometnes darbības laikā nesastopas.

Nometnes notiek tikai noteiktā teritorijā, ārpus tās aktivitātes netiek rīkotas, izņemot gadījumus, ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji.

Nometnē var piedalīties darbinieki un bērni, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma veikts  Covid-19 tests un tas ir negatīvs, atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā vienu reizi nedēļā. Testi tiek apmaksāti no valsts budžeta, testēšanas procesu koordinē Veselības inspekcija. 

Testu var neveikt, ja dokumentāri iespējams apliecināt vakcināciju pret Covid-19 vai ja cilvēks pārslimojis infekciju.

Diennakts nometnēs (sporta nometnēs) ir atļauta sporta treniņu (nodarbību) norise iekštelpās nometnes grupas ietvaros.

Organizējot iestājpārbaudījumu:

 • vienā grupā drīkst būt ne vairāk par 10 personām,
 • eksāmena norises telpā un ārpus tās klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci.

Lai piedalītos iestājpārbaudījuma norisē klātienē, Covid-19 tests jāveic  pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma.

Covid-19 testu var neveikt, ja cilvēks dokumentāri var pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijis inficēts ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem. Tāpat Covid-19 testu neveic personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka ir pilnībā vakcinējušās pret Covid-19 infekciju.

vispārējās izglītības iestādēs, kuras organizē iestājpārbaudījumus uzņemšanai pamatizglītības un vidējās izglītības posmā.

 • Lai nodrošinātu visiem vienādas iespējas, skolām ir jānosaka viens papildtermiņš iestājpārbaudījuma kārtošanai tiem skolēniem, kuri sākotnēji noteiktajā datumā nedrīkst piedalīties iestājpārbaudījumā Covid-19 infekcijas vai noteiktās karantīnas dēļ.
 • Ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto karantīnas un izolācijas minimālo termiņu, starp iestājpārbaudījuma norises datumiem ir jāparedz vismaz 14 dienu starplaiks.    

Augstākās izglītības iestādēs - studiju programmās, kurās iestājpārbaudījumi ietver praktisko daļu, ko nav iespējams īstenot attālināti, piemēram,  fiziskās sagatavotības pārbaude, praktisko iemaņu pārbaude teātra mākslā, dejā un horeogrāfijā, audiovizuālajā mākslā, u.c.

 • Iestājpārbaudījumi klātienē var risināties ne vairāk kā 10 personām vienā grupā (t.i. personām, kuras kārto iestājpārbaudījumus).

Starptautisku sporta sacensību organizēšana:

Latvijā drīkst norisināties starptautiskās sporta sacensības dalībnieku grupām vecumā no 10 gadiem. Starptautiska sporta pasākuma organizatoram Latvijā ir noteikti īpaši pienākumi, nodrošinot epidemioloģiski drošu sporta sacensību norisi tā sauktajā “burbuļa formātā”.

 

Jūnijā, jūlijā un augustā pirmsskolas izglītības programmas varēs īstenot apvienotās grupās līdz 24 bērniem vienas izglītības iestādes vai pašvaldības ietvaros, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Lai novērstu grupu nepamatotu tikšanos, grozījumi paredz, ka nav pieļaujama bērnu mainīšana starp grupām biežāk kā reizi mēnesī.

Pieaugušo izglītību klātienē var realizēt sekojošās programmās:

 • praktiskajās mācības nozarēs (t.sk. klīniskās mācības veselības aprūpē un apmācība pirmās palīdzības sniegšanā), kurās ir noteikta obligāta prasība pēc kvalifikācijas uzturēšanas (attiecas uz reglamentētām un citām profesijām, kur normatīvajos aktos ir noteikta šāda prasība)
 • apgūstot praktisko daļu profesionālās tālākizglītības programmās
 • kārtojot kvalifikācijas praksi un profesionālās kvalifikācijas eksāmenus
 • apgūstot profesionālās pilnveides programmu praktisko daļu

Organizējot minētās pieaugušo izglītības programmas klātienē, nepieciešams ievērot sekojošas epidemioloģiskās drošības prasības:

 • mācību grupas dalībnieku kopskaits nepārsniedz 10 cilvēkus
 • mācību dalībnieki tiek katru dienu reģistrēti
 • tiek organizēta iknedēļas Covid-19 vīrusa testēšana
 • dalībnieki lieto mutes un deguna aizsegus
 • katram mācību dalībniekam jānodrošina vismaz 3 m2 telpas
 • jāievēro 2 m distance starp personām
 • telpas regulāri jāvēdina
 • izglītības iestādei jānodrošina plūsmu nepārklāšanās

Grozījumi noteikumos arī paredz, ka minētos epidemioloģiskās drošības noteikumus (izņemot telpu vēdināšanu) var neievērot, ja mācību grupu veido personas, kas ir izgājušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai arī var uzrādīt Covid-19 pārslimošanas sertifikātu. Šajos gadījumos arī mācību grupas dalībnieku skaits var būt lielāks – līdz 20 personām vienā grupā.

Izglītības procesā formālajā un neformālajā izglītībā, darbā ar jaunatni, kā arī sporta treniņu norisē klātienē ārpus telpām vienā grupā var darboties līdz 20 cilvēkiem. 

Vakcinētās un Covid-19 infekciju pārslimojušās personas amatieru sporta kolektīva ietvaros drīkst trenēties iekštelpās līdz 20 cilvēkiem grupā.

Tas attiecas tikai uz pastāvīgiem amatieru sporta kolektīviem, kuros nav regulāra dalībnieku mainība. Vienā sporta treniņa (nodarbības) norises telpā varēs norisināties sporta treniņš tikai vienai grupai, un telpā nedrīkstēs atrasties persona, par kuru nav informācijas, ka tā ir vakcinēta vai bijusi inficējusies.