2021. gada 1.aprīlī valdībā apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Izmaiņas no 7. aprīļa.

Izglītība

Klātienē tajās pašvaldībās, kurās divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 200 (atsevišķos gadījumos – nepārsniedzot 220) mācās 1.-6. klases un 12. klases. 7.-11. klase mācās rotācijas kārtībā.

Klātienē visā Latvijā:

 • atļautas mācības 12. klašu skolēniem ne vairāk kā 2 dienas nedēļā tajos priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Mācības var organizēt, stingri ievērojot drošības pasākumus un veicot gan pedagogu, gan 12.klases skolēnu testēšanu;
 • formālajā izglītībā atļauts īstenot līdz 5 nodarbībām no konkrētajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita vienas klases (grupas, kursa) skolēniem., ne vairāk kā 10 personām grupā;
 • individuālās konsultācijas tiem skolēniem, kuri pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē un 12. klašu beidzējiem
 • Interešu izglītības nodarbības un profesionālās ievirzes nodarbības ārpus telpām grupām līdz desmit cilvēkiem.

Klātienē atļauta profesionālās izglītības programmas un augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, grupā ne vairāk kā pieciem  vienas grupas (kursa) izglītojamiem.

Darbs ar jaunatni - atālināti, izņemot darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām var īstenot ārpus telpām līdz 10 jauniešiem vienā grupā kopā ar jaunatnes darbinieku

Sports

 • Treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkst pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēku (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves.
 • Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība, vienlaikus drīkst norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas.
 • Noteikumos uzskaitītie augstākā līmeņa sportisti bez ierobežojumiem var trenēties gan iekštelpās, gan ārteplās.
 • Saglabāts augstākā līmeņa sporta sacensību regulējums, vienlaikus to attiecinot uz visām starptautisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautajām sacensībām izlašu sportistiem vecumā no 15 gadiem.
 • Sporta norišu vietu darba laiks - līdz plkst. 22.00.

Ar kādu mērķi jāveic rutīnas skrīnings (testēšana) skolās?

Skrīninga mērķis ir savlaicīgi atklāt iespējamos inficēšanās gadījumus ar Covid-19, t.sk. bez simptomiem, lai nepieļautu Covid-19 izplatību iestādē un ārpus tās, garantējot maksimālu epidemioloģisko drošību visiem, kas iesaistīti klātienes mācību procesā – kā pedagogiem, tā skolēniem un viņu ģimenēm.  

Rutīnas skrīnings – Covid -19 siekalu tests- reizi nedēļā jāveic tiem pedagogiem, kas piedalās klātienes mācībās vai konsultācijās.

Cik bieži jāveic pedagogu/darbinieku testēšana?

Testēšanas biežums atkarīgs no testa veida:

 • Siekalu tests – vienu reizi nedēļā
 • Antigēna tests – 2 reizes nedēļā (ar 48 stundu intervālu)

Antigēna testu veic tikai tiem pedagogiem, kas kādu iemeslu dēļ nav varējuši konkrētajā nedēļā nodot siekalu testu.

Atjaunojot klātienes izglītību, pirmreizējos testus rekomendēts (saskaņojot ar iespējām) veikt piektdienās pirms kārtējās klātienes darba nedēļas.

Sīkāka informācija par siekalu testiem.

Kuriem mācību iestāžu darbiniekiem ir jāveic rutīnas skrīnings?

Izglītības iestādēs, kuras realizē klātienes mācības, rutīnas skrīnings jāveic visam pedagoģiskajam personālam un visiem darbiniekiem. Izņēmums varētu būt tikai tādi darbinieki, kas nenonāk saskarsmē ar skolas personālu un izglītojamiem.

Ja izglītības iestādes darbiniekam ir augšējo elpošanas ceļu saslimšanas pazīmes, arī vieglas, viņam nav jānodod tests izglītības iestādē, bet jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un jāseko ģimenes ārsta norādījumiem,

Personām, kuras ir pārslimojušas Covid-19 infekciju, nav jāveic Covid-19 rutīnas skrīnings trīs mēnešus pēc saslimšanas datuma vai Covid-19 infekciju apstiprinošā parauga ņemšanas datuma, ja gadījums bija asimptomatisks.

Kā skolās tiek organizēta siekalu testu nodošana?

Rutīnas skrīningam mācību iestāde piesakās elektroniski, nosūtot pieteikumu Veselības inspekcijai uz e-pastu projekti@vi.gov.lv. Precīzi jānorāda mācību iestādes nosaukums, kontaktpersona, kas atbildīga par testēšanu un iespējami precīzs testējamo skaits.

Veselības inspekcija ziņas nodod attiecīgā reģiona laboratorijai, kas sazinās ar iestādi un jau konkrēti organizē iknedēļas testu nodošanas loģistiku.

Rutīnas COVID-19 skrīningam izmanto siekalu testus, kas neprasa ārstniecības personu piesaisti. Detalizēta informācija.

Kā zināt, vai esmu pakļauts augstam inficēšanās riskam?

Darba apstākļi, kas saistīti ar augstu inficēšanās risku (kontaktu ar potenciāliem infekcijas avotiem), ir sekojoši:

 • tiešs kontakts ar Covid-19 gadījumu mazāk kā divu metru attālumā un ilgāk par 15 minūtēm 24 stundu laikā (t. sk. atkārtoti kontakti, kas kopā (summāri) ilgst vairāk par 15 minūtēm);
 • fizisks kontakts ar Covid-19 gadījumu (piemēram, rokasspiediens);
 • tieša saskare ar Covid -19 gadījuma izdalījumiem (piemēram, personai klepojot);
 • atrašanās slēgtā vidē (piemēram, mājsaimniecībā, klasē, sanāksmju zāle, slimnīcas uzgaidāmā telpa u.tml.) vai braukšana kopā ar Covid-19 gadījumu ilgāk par 15 minūtēm vienā transportlīdzekļa salonā.

Izglītības iestāžu darbinieki, kuru darbs ir saistīts ar minētajiem apstākļiem, pieder augsta riska grupai. 

Ja izglītības iestādes vadītājs no skolēna, vecākiem vai darbinieka saņem informāciju par saslimšanas gadījumu ar Covid-19, viņam nekavējoties jāsazinās ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC). Atbilstoši SPKC noteiktajiem kritērijiem izglītības iestādes vadītājam jānosaka saslimušā kontaktpersonas un, ja tādas ir, tad jāinformē arī šīs kontaktpersonas vai vecāki par nepieciešamību ievērot mājas karantīnu un pienākumu sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu kontaktpersonas medicīnisko novērošanu. Izglītības iestādes vadītājam vai viņa noteiktai atbildīgajai personai jāsagatavo un vienas dienas laikā SPKC jānosūta kontaktpersonu saraksts, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un datumu, kad bijis pēdējais kontakts ar inficēto personu kolektīvā.

Izglītības iestādei nekavējoties jāinformē Izglītības kvalitātes valsts dienests par izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam noteiktiem obligātiem pretepidēmijas pasākumiem

Izglītības kvalitātes valsts dienests jāinformē arī par to, ka izglītības iestāde daļēji vai pilnībā pāriet uz attālinātām mācībām.

Informācija Izglītības kvalitātes valsts dienestam jānosūta rakstiski uz e-pastu: ikvd@ikvd.gov.lv, aizpildot šim nolūkam izstrādātu veidlapu.

Veidlapa, kas jāaizpilda, ziņojot Izglītības kvalitātes valsts dienestam par izglītības iestādei noteiktajiem pretepidēmijas pasākumiem.

Vēršam uzmanību, ka informācija Izglītības kvalitātes valsts dienestam jāsniedz arī pirmsskolām un pirmsskolu grupām vispārējās izglītības iestādēs, kā arī par izglītības iestādes izglītojamam vai darbiniekam individuāli noteiktiem obligātiem pretepidēmijas pasākumiem.

Klātienē ir atļauta profesionālās izglītības programmas un augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, grupā ne vairāk kā pieciem  vienas grupas (kursa) izglītojamiem.

Vecākiem jāiesniedz iesniegums skolas direktoram, kurš pēc tā saskaņošanas ar skolas dibinātāju, izdos rīkojumu par skolēna izglītības programmā paredzētā mācību satura apguvi ģimenē. Vecāka iesniegumam līdz ārkārtējās situācijas beigām nepiemēro prasību par ārsta izsniegtu izziņu vai psihologa atzinumu. Vienlaikus jāņem vērā, ka vecāki šādā gadījumā uzņemas atbildību par bērna izglītības ieguvi ģimenē, nodrošina skolēna mācībām nepieciešamo mācību vidi un atbalstu mācību satura apguvei, savukārt skola –  nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un kārtību, kādā pedagogi novērtēs skolēna mācību sasniegumus mācību gada laikā.

Ikvienai izglītības iestādei, tostarp privātai, ir jāievēro valdības pieņemtie lēmumi par aizliegumu organizēt klātienes mācību procesu, kā arī par brīvdienu ilgumu, semestra sākuma un beigu laikiem.

Klātienē atļauta profesionālās izglītības programmas un augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, grupā ne vairāk kā pieciem  vienas grupas (kursa) izglītojamiem.

Iespēju robežās sporta un mūzikas nodarbības jāīsteno attālināti vai jāaktualizē nodarbību mācību darba organizācija.

Jā, gan pirmsskolas, gan pārējās izglītības iestādēs nodarbinātajiem mācību procesa laikā un ārpus tā jālieto mutes un deguna aizsegi.

Jā, pedagogam klātienē veicot amata pienākumus.

Interešu izglītības nodarbības un profesionālās ievirzes nodarbības var organizēt ārpus telpām grupām līdz desmit cilvēkiem.

Treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkst pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēku (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves.

Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība, vienlaikus drīkst norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas.

Nē.

Ja tam piekrīt izglītojamā likumiskie pārstāvji, neatklājot konkrēto izglītojamo vai viņa ģimenes locekļus identificējošo informāciju.

Jā, tikai vienas un tās pašas klases skolēniem.

Šobrīd nav pieļaujamas klātienes grupas nodarbības.

Katrai izglītības iestādei jācenšas ļoti rūpīgi izvērtēt nepieciešamos piesardzības  pasākumus, lai pēc iespējas pasargātu bērnus un pedagogus, un viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir izvairīšanās no dažādu klašu/grupu bērnu kontaktēšanās. Katrā izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, kas balstās uz MK noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredzēto un no tiem izrietošo prasību ievērošanu. Visus jautājumus un neskaidrības, tajā skaitā par starpbrīžos noteikto kārtību konkrētajā izglītības iestādē, nepieciešams pārrunāt ar skolas vadību.

Augstākās izglītības studiju programmu apguve notiek attālināti, izņemot klīnisko praksi rezidentūrā.

Tie ārvalstu studenti, kuri studijas Latvijas augstskolās pirmo reizi uzsāks pēc 2021. gada 1.janvāra, pirmajā semestrī studiju programmas apgūs un pārbaudījumus kārtos tikai attālināti. Savukārt, ja pirmajā semestrī paredzēta praktiskās daļas apguve, tā augstskolai jāpārceļ uz citu studiju semestri. Izņēmums ir tikai ārvalstu studējošie medicīnas rezidentūras programmās.

Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, Izglītības un zinātnes ministrija rosinās mīkstināt noteiktās prasības. Taču šobrīd ikvienam ir svarīgi atbildīgi ievērot valdības ieviestos stingros un vienotos ierobežojumus, lai apturētu plašu, nekontrolētu vīrusa izplatību.

Visiem studējošajiem, tai skaitā ārvalstu, jāievēro izglītības iestādes noteiktā kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, tai skaitā higiēnas pasākumi, sejas masku lietošana un 2 m distances ievērošana. Iestādē drīkst ierasties tikai individuālo praktisko nodarbību laikā. Līdz ārkārtas situācijas beigām iestādes telpās netiek pieļauta nekāda pulcēšanās. Regulāri jāseko savam veselības stāvoklim. Ja parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, nedrīkst uzturēties izglītības iestādē. Ir jāsazinās ar ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir konstatēta Covid-19 infekcija, jāinformē izglītības iestādes atbildīgā persona, un iestādē drīkst atgriezties tikai saskaņā ar ārsta norādījumiem. Jebkuru neskaidrību gadījumā jāsazinās ar iestādes starptautisko nodaļu.

Ja ārvalstu studējošais ir šķērsojis valsts robežu, pēc atgriešanas Latvijā jāievēro 10 dienu pašizolācija. Tas jāsaskaņo ar dienesta viesnīcas administrāciju. Ja ir konstatēta Covid-19 infekcija, jāinformē arī persona, kas ir atbildīga par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem dienesta viesnīcā. Netiek pieļauta studējošo pulcēšanās koplietošanas telpās. Visur jāievēro higiēnas prasības. Jebkurā savstarpējā saskarsmē jālieto sejas maska un jāievēro 2 m distance.

Pirmām kārtām aicinām konsultēties ar savu ģimenes ārstu par piemērotākajiem piesardzības pasākumiem. Tas, vai bērnam jādodas uz skolu, ir atkarīgs no viņa veselības stāvokļa un Covid-19 situācijas valstī, kā arī ģimenes ārsta ieteikumiem. Lai gan pašreizējie dati liecina, ka smaga slimības norise bērniem sastopama retāk nekā pieaugušajiem, var veikt īpašus piesardzības pasākumus, lai mazinātu infekcijas risku bērnu vidū. Piemēram, sejas masku lietošanu un citus.
Cilvēkiem ar hroniskām elpceļu slimībām, ieskaitot astmu (vidēji smagu vai smagu), aptaukošanos, diabētu vai vēzi, ir lielāks risks inficēšanās gadījumā nekā cilvēkiem bez īpašiem veselības traucējumiem. Minētais ir attiecināms  arī uz bērniem. 
Tādējādi katrs konkrētais gadījums ir izvērtējams individuāli, tostarp sadarbībā ar izglītības iestādi.

Bērniem inkubācijas periods ir tāds pats kā pieaugušajiem. Inkubācijas periods ir laika posms no slimības ierosinātāja iekļūšanu organismā līdz slimības sākumam, kad parādās pirmās klīniskās pazīmes jeb slimības simptomi. Jaunā koronavīrusa izraisītās infekcijas Covid-19 inkubācijas periods tiek lēsts no 2 līdz 14 dienām un visbiežāk slimības simptomi parādās aptuveni 5 dienu laikā.

Lai mazinātu Covid-19 izplatību, PVO iesaka īstenot šādus drošības pasākumus transportā uz un no skolas:


 • sekot līdzi elpošanas un roku higiēnai, ievērot distancēšanās pasākumus un masku izmantošanu transportā, piemēram, skolas autobusā (jāatceras, ka sejas maskas ir obligātas no 13 gadu vecuma);
 • skolas autobusā katram bērnam nodrošināt savu sēdvietu un, ja iespējams, vismaz vienu metru lielu attālumu starp pasažieriem;
 • ja iespējams, turēt atvērtus autobusa logus.

Masku lietošana bērniem un pusaudžiem skolās jāuzskata tikai par daļu no stratēģijas, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. Joprojām ir jāievēro distancēšanās nosacījumi, kur vien tas iespējams, higiēnas pasākumi, jācenšas ierobežot ikdienas satikšanās un kontaktu loks, izņemot mājas, skolu un darbu pieaugušajiem, kā arī jāizmanto mobilā aplikācija „Apturi Covid”.
Auduma maskas ir ieteicamas, lai novērstu tālāku slimības izplatīšanos sabiedrībā kopumā, it īpaši vietās, kur distancēšanās nav iespējama. Maskas var palīdzēt aizsargāt citus, jo cilvēks var būt inficēts pirms slimības simptomu parādīšanās. Ja maskas tiek izmantotas, tās pareizi jālieto, jākopj un jāiznīcina.

Kāpēc tika pieņemts lēmums, ka arī jaunāko klašu skolēniem būs jālieto maska? Citur maziem bērniem maskas nav jālieto.

Izvērtējot 30 Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu pieredzi par masku lietošanas prasībām skolā, redzams, ka 72% gadījumos skolēni skolā obligāti lieto maskas un vairāk nekā pusē no tām maskas sāk lietot no sešu gadu vai pat agrāka vecuma. Analizējot valstu situāciju, var secināt, ka vismaz sešās no tām šobrīd vērojami uzlabojumi, piemēram, tādās smagi skartās valstīs kā Beļģija, Čehija un Francija.


Vai lietojot masku ir jāievēro arī distance? 

SPKC speciālisti atzinuši, ka masku nēsāšana ir efektīvāka, ja skolās paralēli tiek ievērota nepieciešamā distance un citi piesardzības pasākumi (telpu tīrīšana un vēdināšana) . Latvijā jau no 30. novembra stājies spēkā nosacījums, ka skolās mācību procesa laikā jānodrošina ne mazāk kā 3 kvadrātmetru uz 1 skolēnu. Masku lietošana, distances un higiēnas prasību ievērošana, telpu regulāra vēdināšana – šo piesardzības pasākumu kompleksa īstenošana ļauj cerēt, ka līdz ārkārtējā stāvokļa beigām 2021. gada 11. janvārī situāciju izglītības iestādēs un valstī kopumā izdosies ievērojami stabilizēt, un mācības klātienē varēs atsākt arī vecākās klases. 


Vai sporta stundās bērniem jāvalkā sejas maskas?

Sporta stundās vajadzētu pievērsties nodarbībām brīvā dabā ārpus telpām, kā arī izvēlēties alternatīvus variantus tradicionālām spēlēm, vingrinājumiem un inventāram. Nodarbībā ārpus telpām maskas nav jāvalkā.

Iekštelpās sporta stundas ir īstenojamas, stingri izvērtējot iespēju nodrošināt drošības pasākumus un iespēju ievērot distanci starp skolēniem. Ja sporta stunda notiek iekštelpās, sejas maska sportošanas laikā nav jāvalkā, savukārt pirms un pēc sporta stundas sejas maska jālieto obligāti. 

Ja dienā paredzēta sporta stunda iekštelpās, tad vēlams paredzēt nēsāšanai attiecīgajā dienā vairāk sejas masku, jo pēc stundas nepieciešama vilkt tīru sejas masku.


Negribu, lai auduma maskā bērns elpo pats savu izelpu. Tas nav pieļaujams. 

Maskas lietošana nepaaugstina oglekļa dioksīda (CO2) līmeni elpojamajā gaisā. Auduma maska labi pieguļ sejai, tomēr tā nav hermētiska. Gaiss un CO2, kas ir gāzveida vielas brīvi izplūst cauri pareizi pagatavotas un nēsātas maskas materiālam, savukārt gaisa pilieni uzkrājas maskas materiālā un nenokļūst apkārtējā vidē.

 CO2 ir pietiekami mazs, lai viegli izietu caur jebkuru auduma maskas materiālu. Turpretī vīruss, kas izraisa COVID-19, ir daudz lielāks nekā CO2, tāpēc tas nevar tik viegli iziet cauri pareizi noformētai un pareizi nēsātai auduma maskai.

Sejas masku var nevalkāt:

 • bērni līdz 7 gadu vecumam 
 • cilvēki ar acīmredzamiem kustību traucējumiem, kuriem ir apgrūtināta maskas uzlikšana
 • cilvēki ar psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ trūkst spēju vai iemaņu sejas maskas lietošanai
 • Sejas maskas lietošana izvērtējama Speciālās izglītības iestādēs un sejas maskas lietošanas norma jāpiemēro ievērojot samērīguma principu. Ja pastāv bažas, ka sejas maska mācību procesa laikā var būtiski ietekmēt tā norisi vai  pasliktināt speciālās izglītības iestādes skolēna psihoemocionālo stāvokli gan masku lietojot, gan strādājot ar pedagogu, kurš mācību norises laikā lieto sejas masku, ir jāizvērtē iespēja pastiprināt citus drošības pasākumus (piem. distances palielināšana, kopēja cieša kontakta laika samazināšana, bērnu skaita, kas vienlaicīgi uzturas kopā mazināšana u.c.). 
 • Sejas maskas nav jālieto pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem. 

!Jāuzsver, ka nav zinātniska pamatojuma, ka sejas maskas lietošana var pasliktināt cilvēku ar  elpošanas ceļu, sirds asinsvadu vai citām hroniskām slimībām veselības stāvokli. Ja cilvēks nevar lietot medicīnisko vai nemedicīnisko sejas masku, ir iespēja izmantot arī sejas vairogu. Ja ir sajūta, ka maskas lietošana pasliktina veselības stāvokli, tiek rekomendēts konsultēties ar ārstējošo ārstu (šobrīd ir iespējas arī saņemt attālinātās konsultācijas). Sejas vairogus var izmantot arī personas ar dzirdes un runas traucējumiem. 


Vai bērns vispār var iemācīties lietot masku pareizi?

Skolā ļoti nozīmīgas ir bērna pašapkalpošanās spējas un spēja izprast kopējo kolektīvo atbildību, kas šobrīd nepieciešama, lai mazinātu vīrusa izplatību. Pirmajā klasē bērns jau prot saģērbties pats, aizsiet kurpēm auklas, ir iemācījies uzvilkt sporta tērpu, apmeklēt skolas tualeti. Viņš zina kāpēc tas tiek darīts. Tāpat arī ar maskas pareizu lietošana – šī ir joma, kurā vecāki, sadarbojoties ar skolotāju, var bērnam palīdzēt, par to runāt, skaidrot. 


Mans bērns mācās 1.klasē, bet viņam ir 6 gadi. Kā rīkoties? Maska ir vai nav jālieto?

Bērns arī jaunākā vecumā masku var/drīkst lietot, jo tad, kad bērns ir uzsācis mācības pirmajā klasē, bērna psihiskā un fiziskā attīstība atbilst tam līmenim, kas ir nepieciešams uzsākot mācības 1. klasē, tai skaitā, bērnam ir nepieciešamās iemaņas, lai ar pieaugušo atbalstu pareizi lietotu sejas masku.

Pirmajā klasē mēs bērnos stiprinām dažādas prasmes, tostarp veicinām sadarbības veidošanas pamatprincipus un mācām būt līdzatbildīgiem. Svarīgākais šajā gadījumā ir bērna izjūtas. Ja kolektīvā, kur visi klasesbiedri ievēro noteikumus un lieto maskas, jo ir sasnieguši 7 gadu vecumu, būs viens skolēns, kurš masku nelieto, var pasliktināties emocionālā labizjūta skolēnu starpā. Ir ļoti skaidri jāvienojas par noteikumiem, kādi tiek ievēroti katrā konkrētā klasē. Iespējams, ka ir situācijas, kad skolotājs izskaidrojot noteikumus, to būtību, mazina citu skolēnu satraukumu par klasesbiedru, kurš 6 gadu vecumā masku nelieto, bet ir situācijas, kad skolēns, kuram nav obligāta prasība valkāt masku, vēlas solidarizēties ar citiem, iekļauties klases kolektīvā un valkāt masku tāpat, kā to dara viņa klasesbiedri. Šī ir joma, kurā vecāki, sadarbojoties ar skolotāju, var bērnam palīdzēt, var par to runāt, skaidrot, lai pieņemtu lēmumu par maskas lietošanu 1.klases skolēnam, kurš vēl nav sasniedzis 7 gadu vecumu.  


Kā sejas masku lietot pareizi?

 • Pirms uzliec un noņem sejas masku, nomazgā vai dezinficē rokas.
 • Sejas maskai pilnībā jānosedz seja no deguna līdz zodam un labi jāpieguļ sejai (deguns nedrīkst būt ārpus maskas).
 • Neaiztiec sejas masku un seju ar nemazgātām rokām.
 • Pēc sejas maskas izmantošanas, ieliec to maisiņā, nevis kabatā vai somā.
 • Ja maska ir no auduma, pēc katras lietošanas izmazgā to vismaz 60`C temperatūrā.
 • Vienreizlietojamo masku neizmanto atkārtoti – tā jāizmet, vispirms ieliekot maisiņā.
 • Ja sejas maska kļūst mitra, tā jānomaina ar citu – tīru un sausu.
 • Sejas masku nedrīkst noņemt daļēji (piemēram, novilkt uz zoda vai kakla) un pēc tam lietot atkārtoti.
 • Noņemot sejas masku, to pieturi aiz aukliņām, lai nepieskartos maskas tās iekšpusei.

Vai maska pasargās no saslimšanas ar Covid-19?

Tikai maskas lietošana vien nepasargās no saslimšanas ar Covid-19, bet mazinās šīs infekcijas izplatīšanās iespējas. Cilvēks pats var nezināt, ka ir saslimis ar Covid-19, tāpēc maska mazinās iespēju gaisā nonākt pilieniem ar vīrusa klātbūtni. Tā tu pasargāsi citus un citi tevi. Savukārt, ja telpā visi lietos masku, tad tiek novērsts risks gan vīrusa izplatībai vidē, gan arī tiek novērsts risks inficēties.

Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors, epidemiologs Jurijs Perevoščikovs uzsver, ka “Zinātniskajā pasaulē vairs nav domstarpību, ka maskas var palīdzēt samazināt slimības izplatību sabiedrībā”. “Ir pierādīts, ka sejas maska samazina personas izdalīto gaisa pilienu mākoni, kas var saturēt vīrusu, pat līdz 7 reizēm. Tāpēc, valkājot masku sabiedriskās vietās, mēs samazinām iespēju vīrusam izplatīties un pasargājam citus cilvēkus.”


Kādu sejas masku izvēlēties?

Šobrīd ir pierādīta sejas masku efektivitāte Covid-19 izplatības ierobežošanai, tādēļ prioritāri aizsardzībai ir jāizvēlas medicīniskā vai higiēniskā sejas maska. Svarīgi, lai izvēloties masku sākumskolas skolēnam, tiktu pievērsta uzmanība gan maskas izmēram, gan materiālam. 

Nepieciešamības gadījumā, ja nav pieejamas sejas maskas vai arī to lietošana izsauc būtiskas veselības problēmas, persona aizsardzībai var lietot sejas vairogus. Tomēr, ja cilvēks sastopas ar kādiem veselības traucējumiem, lietojot sejas masku, ir jākonsultējas ar ārstu, iespējams šos traucējumus ir iespējams novērst. Bet jāatceras, ka sejas vairoga lietošana nepasargās no slimības izplatīšanās telpā tik efektīvi, kā tas būs, ja tiek lietota maska. 

Pareiza maskas izvēle:

 • Vienreizlietojamas maskas nemedicīniskām vajadzībām;
 • Pareizi piestiprinātas maskas (cieši pieguļ degunam un zodam, sejas sānos nav lielu atstarpju)
 • Maskas, kas izgatavotas no auduma, kas nodrošina brīvu gaisa plūsmu (piemēram, kokvilnas)
 • Maskas, kas izgatavotas no cieši austa auduma (t.i., audumi, kas nelaiž cauri gaismu, turot to pie gaismas avota)
 • Maskas ar diviem vai trim slāņiem
 • Maskas ar iekšējām filtru kabatām

Nepareiza maskas izvēle:

 • Maskas, kuras lietojot veidojas lielas atstarpes, tās ir pārāk vaļīgas vai pārāk ciešas.
 • Maskas, kas izgatavotas no materiāliem, kuriem ir grūti elpot (piemēram, plastmasa vai āda)
 • Maskas, kas izgatavotas no brīvi austa auduma vai ir adītas vai no elastīga materiāla pagatavotas maskas
 • Higiēniskās maskas, kas pagatavotas no materiāla, kas mana savas īpašības pēc mazgāšanas 600C.
 • Maskas ar vienu slāni
 • Maskas ar izelpas vārstiem vai ventilācijas atverēm

Nedrīkst kā masku izmantot šalles, lakatus vai citus pielāgotus materiālus, jo:

 1. Tie nav pareizi pagatavoti no atbilstoša materiāla;
 2. Tos nav iespējams noņemt un uzlikt nepiesārņojot;
 3. Tie netiek nomainīti tiklīdz ir piesārņoti. 

Vai bērniem ir mazāks risks saslimt ar Covid-19 nekā pieaugušajiem?

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dati liecina, ka saslimušo skaits vecumā līdz 18 gadiem ir aptuveni 8,5% no reģistrētajiem gadījumiem. Salīdzinot ar citām vecuma grupām, tas ir salīdzinoši maz un slimība parasti norit vieglā formā. Tomēr ir ziņots arī par smagiem slimības gadījumiem. Tāpat kā pieaugušajiem arī bērniem hroniskas slimības ir riska faktors smagākai slimības norisei.
PVO arī informē, ka tiek veikti turpmāki pētījumi, lai novērtētu infekcijas risku bērniem un labāk izprastu izplatību šajā vecuma grupā.


Biežāk uzdotie jautājumi par masku lietošanu skolās. Atbildes skaidro Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārste Renāte Snipe. 

Vai ir ieteicamais laiks, cik ilgi vienā reizē vajadzētu valkāt masku?

*3-4 h, tā jāmaina ātrāk, ja kļuvusi mitra, ja bērns ilgāku laiku pavada skolā, ar 1 masku nepietiek.


Vai tiešām tās nav kaitīgas bērniem?

*Maskas nav kaitīgas bērniem, caur tām notiek pietiekama gāzu apmaiņa, to pierāda fakts, ka arī pēc ilgstošas maskas lietošanas skābekļa piesātinājums asinīs nemainās, arī caur masku bērns saņem pieteikami skābekli.


Ja bērnam ir alerģiskas iesnas, kā viņam valkāt masku?

Piekrītu, ka tā varētu problēma, ja bērnam visu laiku ir vajadzība noslaucīt degunu. Iesaku vērsties pie alergologa, lai atrastu piemērotāko terapiju, lai alerģisko rinītu kontrolētu un tas netraucētu ikdienas dzīvei


Kā tas ietekmēs veselību ilgtermiņā?

Ja tiks ierobežota pandēmija, tad tas būs tikai pozitīvs ieguvums, jo bērni nesaslims, nesaskaries ar Covid atlieku parādībām, kuras skar līdz 40% saslimušo, kā arī neizplatīs infekciju tālāk. Nav datu, ka masku valkāšana kā tāda ietekmētu veselību.


Vai vizieris var aizstāt masku skolā, stundu laikā?

Nevar, vizieris ir efektīvs tikai komplektā ar masku.

Vizieris masku aizstāt nevar.


Informācija bieži ir pretrunīga - maskas pasargā, nepasargā. Vai ir kādas konkrētas prasības pret maskas veidu?

Piekrītu, ka komunikācija brīžiem nav bijusi veiksmīga, tā ir jauna slimība, par kuru arvien mācāmies un no pavasara ir daudzas lietas kļuvušas skaidrākas. Maska pasargā tad, ja to valkā visi, jo maska neļauj inficētajam izplatīt vīrusu tālāk. Lielās starptautiskās veselības organizācijas – PVO, ECDC rekomendē auduma masku nēsāšanu ārpus medicīnas iestādēm, medicīniskās maskas – medicīnas iestādēs, nodaļās ar nosacīti zemu risku līmeni, bet respiratorus - ar augstu riska līmeni.

Varbūt pie ieejas skolā mērīt temperatūru, vēl labāk - mācības veikt attālināti visiem. Naudu, kuru neiztērēs par skolu uzturēšanu, sadalīt vecākiem, privātskolotāju apmaksai.

Temperatūras mērīšana neko neatrisina, jo paaugstināta temperatūra var būt nesaistīta ar Covid. Ir valstis, kuras to mēģināja darīt, bet tas nav devis gaidīto rezultātu, tāpēc to plaši nepraktizē. Bērniem vajadzīga savstarpēja komunikācija, tāpēc ilgtermiņā atrašanās mājās nav labs risinājums.

Ko darīt, ja bērnam pēc pusstundas maskā ir elpas trūkums un vājums?

Ar bērnu ir jārunā, jāskaidro, ka maskas nerada šādas izjūtas, ja mēs paši to nevēlamies un sevi uz to nenoskaņojam. Ja maskā ir sliktāka sajūta, ir jāapsēžas, jānomierinās, jāpaklusē, jo skaļa un ilgstoša runāšana maskā var radīt neērtību – tad vienkārši nedaudz jāatpūšas. Ja sajūta ilgstoši neatkāpjas - jāvēršas pie skolas medmāsas
 

Kā speciālisti ieteiktu rīkoties attiecībā uz masku valkāšanu - vai katru dienu būtu jābūt minimums 2 maskām līdzi? Kā iesaiņot rezerves masku, lai tā būtu tīra? Kā nodrošināt to, ka bērns nenovelk masku zem zoda, nepakar to uz auss, nenosviež uz zemes un tad neuzvelk uz sejas... šādi gadījumi ir redzēti pieredzē, strādājot sākumskolā...

Tikai kopīgi skaidrojot (ģimene, skola, draugi skolā), paši rādot pareizu piemēru varam to uzlabot, bieži uzslavējot tos, kuri visu dara pareizi, varam veicināt izpratni. Ja skolās adekvāti pret to izturēsies, bērni būs tie, kuri vecākiem atgādinās, kā pareizi valkāt masku, jo jaunāka vecuma bērni bieži ir ideālisti, vēlas paši darīt lietas pareizi un sagaida to no citiem. 


Ja tiek uzskatīts, ka bērni daudz retāk inficējas ar Covid-19, kāpēc viņiem nepieciešams valkāt maskas?

Bērni pie tik augstas slimības izplatības valstī paši kļūst par izplatītājiem, var saslimt un vēlāk ciest no ilgtermiņa atlieku parādībām, ar kurām saskaras 40% pārslimojušo bērnu


Kas atbildēs par masku nēsāšanu un lietošanas nosacījumu ievērošanu?

Ja maskas maina ik par 3-4 h, izlietoto masku mazgā 60 grādos, tad viss būs kārtībā.


Vai bērniem ar bronhiālo astmu arī būs jānēsā maskas? 

Jā, bērniem ar hroniskām slimībām ir jānēsā maska un astmas bērniem tas ir jādara noteikti, jo tādējādi viņiem būs vēl vairāk ieguvumu nekā pārējiem - lielāka aizsardzība no citiem vīrusiem un alergēniem. Elpošanu maska neapgrūtina. Ja bērnam ir grūti elpot, jāvēršas pie speciālista un jāmaina terapija, jo kontrolēta astma nerada ietekmi uz dzīves kvalitāti. Mēs, bērnu speciālisti, nekad neesam atbalstījuši to, ka astmas pacienti nenēsā maskas, tā ir kļūdaina komunikācija. Vienīgais izņēmums - bērni ar īpašām vajadzībām, ja nevar to darīt veselības dēļ.

Vai sporta stundās, pastaigās ārā u.tml. bērnam arī ir nepieciešams valkāt masku?

Ārā maskas nevajag, sporta stundas telpās šajos apstākļos es nerekomendētu, jo sportot maskā tiešām būs grūti. 


Kāpēc skolās ir jālieto maskas, ja ir pieņemts, ka starp skolēniem jāievēro noteikt attālums?

3 m2 uz bērnu bez maskas ir par maz, lai apturētu vīrusa izplatību, to redzējām rudenī, kad daudzi tieši no kontakta skolā slimoja vai bija karantīnā.

Maska nodrošina aizsargātu kontaktu, kas būtiski samazina inficēšanās risku. 


Kā rīkoties, lai neaizsvīst brilles?

Maskai cieši jāpieguļ pie deguna. Brilles var apstrādāt ar īpašu optikas veikalā nopērkamu aerosolu.


Kas iepērk sejas maskas izglītības iestādēm?

Vairākkārt lietojamās sejas maskas Latvijas skolām iegādājas Aizsardzības ministrija (Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs). Sejas masku piegādi izglītības iestādēm nodrošinās ar pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas starpniecību. Vairāk informācijas:

https://www.mod.gov.lv/lv/zinas/aizsardzibas-ministrija-iegadajas-vairakkart-lietojamas-sejas-maskas-latvijas-skolam


Kādām prasībām ir jāatbilst skolēniem domātajām daudzreiz lietojamām sejas maskām?

Kā informē Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra Centralizēto iepirkumu vadības departamenta speciālisti, iegādājoties daudzreiz lietojamās higiēniskās sejas maskas skolu vajadzībām, tika izvirzītas prasības un pārbaudīta atbilstība Eiropas Standartizācijas iestādes (CEN) vadlīniju  “Higiēniskās sejas maskas. Minimālās prasības, testēšanas metodes un lietošana” noteiktajiem kritērijiem būtiskām masku īpašībām: 

 • filtrācijas efektivitāte virs 70% ar 3 μm daļiņām;
 • gaisa caurlaidība lielāka par 96 L.m-2.s-1 pie vakuuma 100 Pa spiediena, vai  materiāla diferenciālais spiediens, kas mazāks vai vienāds ar 70 Pa/cm2, vai elpošanas pretestība nepārsniedz - ieelpa 2,4 mbar, izelpa 3 mbar;

Centralizētās iegādes rezultātā tika izvēlētas 3 dažādas sejas maskas. Piedāvājumu izvērtēšana tika veikta sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru. Par visām 3 maskām komersanti iesniedza dokumentus, apliecinot, ka maskas ir laboratoriski pārbaudītas attiecībā uz atbilstību izvirzītajām prasībām attiecībā uz filtrācijas efektivitāti un gaisa caurlaidību.


Vai skolēniem domātās sejas maskas atbilst augstākajam aizsardzības līmenim - FFP2 standartam?

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) informē, ka FFP2 apzīmējums tiek lietots individuālo aizsardzības līdzekļu (respiratoru) klasificēšanai. PTAC vērš uzmanību, ka tirgū ir pieejamas dažādas sejas maskas, piemēram, respiratori (FFP1, FFP2 un FFP3), medicīniskās maskas un higiēniskās sejas maskas un katrai no tām ir atšķirīgas īpašības un pielietošanas mērķi. Saskaņā ar valstī noteikto, publiskajās vietās ir jāizmanto sejas aizsegs, nevis, piemēram, respiratori, kā arī bērniem ir būtiski nodrošināt labu gaisa caurlaidību un filtrācijas efektivitāti, kas skolēnu masku iepirkumā tika izvirzīti kā kritēriji un kurus izvēlētā sejas maskas arī izpilda.

Vēršam uzmanību, ka konkrētajā gadījumā skolniekiem ir iepirktas atkārtoti lietojamās higiēniskās sejas maskas, kurām prasības ir noteiktas Eiropas Standartizācijas iestādes (CEN) vadlīnijās  “Higiēniskās sejas maskas. Minimālās prasības, testēšanas metodes un lietošana”.

Atkārtoti lietojama higiēniskā sejas maska (tehniskais raksturojums un lietošanas instrukcija).