1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē (ESF)" 14.1.1.1. pasākuma "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei" īstenošanas noteikumi"” projekts (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

14.1.1.1. pasākuma finansējuma saņēmēji ir augstskolas – saskaņā ar Augstskolu likumu valsts vai privātpersonas dibināta un noteiktā kārtībā Latvijas Republikā reģistrēta un akreditēta augstskola (universitāte, augstskola).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikuma projekta mērķis ir noteikt React-EU finansējuma nosacījums, lai sniegtu atbalstu augstskolām reaģēt uz izaicinājumiem saistībā ar straujo digitālo transformāciju un palīdzēt pārvarēt Covid-19 pandēmijas saistītās krīzes sekas, kā arī valstij kopumā – palīdzētu sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai, kas cita starpā paredz investīcijas cilvēkresursu sagatavošanai atbilstoši digitālās transformācijas radītajiem izaicinājumiem.

Šajā React-EU pasākumā kā augstākās izglītības digitālās transformācijas virsuzdevums noteikta studentu digitālo prasmju apguves satura kvalitātes un pieejamības paaugstināšana, īpašu uzmanību pievēršot tādām digitālo kompetenču jomām kā Informācija un datu lietpratība un Problēmu risināšana (definīcijas atbilstoši digitālās kompetences ietvarstruktūrai pilsoņiem DigComp 2.1.). Finansējums paredzēts augstskolām inovatīvu digitālu tehnoloģisku risinājumu ieviešanai studiju procesā, mācību rezultātu analīzē, tai skaitā starpinstitūciju sadarbības un koplietošanas risinājumiem. Papildus tam arī plānots konsultatīvs atbalsts augstskolu docētājiem jauno digitālo risinājumu izmantošanai studiju satura radīšanā un zināšanu nodošanā studentiem un studiju rezultātu analīzē.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē 22.07.2021.

Noteikumu projekts stāsies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespēja līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2021. gada 6. augustam, rakstot uz elektroniskā pasta adresēm:

pasts@izm.gov.lv; Vesma.Abizare-Vagre@izm.gov.lv; ilze.sile@izm.gov.lv

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Struktūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere