Sadarbība EP jaunatnes jomā balstās uz Eiropas Kultūras konvenciju, kas pieņemta 1954. gadā, un nosaka starpvaldību sadarbības principus izglītības, kultūras, kultūras pieminekļu aizsardzības, sporta un jaunatnes jautājumos un ir pamata tiesību akts jaunatnes lietu koordinēšanai EP institūcijās. EP mērķis jaunatnes jomā ir izstrādāt kopīgu Eiropas politiku, lai veicinātu jauniešu līdzdalību, pilsonisko atbildību un labākas izglītības un nodarbinātības iespējas.

EP darbu jaunatnes sektorā koordinē  EP struktūrvienība - Jaunatnes un Sporta direktorāts. Jaunatnes un sporta direktorāts ir daļa no EP Izglītības, kultūras un mantojuma, jaunatnes un sporta ģenerāldirektorāta. Direktorāts izstrādā vadlīnijas, programmas un tiesiskos instrumentus efektīvas jaunatnes politikas attīstībai vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī. Tas nodrošina finansiālu un metodisku atbalstu starptautiskajām jaunatnes aktivitātēm jauniešu pilsoniskuma, mobilitātes, cilvēktiesību vērtības veicināšanai, demokrātijas un kultūras dažādībai.

Izglītības un zinātnes ministrija ir pārstāvēta Eiropas Padomes Eiropas Jaunatnes rīcības komitejā (European Steering Committee for Youth (CDEJ)), kas pieņem lēmumus par Eiropas Padomes jaunatnes politiku. EP jaunatnes jomā nodrošina plašu metodoloģisko atbalstu un dažādus informatīvos materiālus, kā arī apmācības un dažādus informatīvos tīklojumus. Būtiski instrumenti EP sadarbībai jaunatnes jomā ir EP starptautiskie izvērtējuma ziņojumi par jaunatnes politiku. Šāds jaunatnes politikas izvērtējums 2007.-2008.gadā tika veikts arī Latvijā „Jaunatnes politika Latvijā. Eiropas Padomes komisijas secinājumi, veicot starptautisko izvērtējumu".

Plašāka informācija: www.coe.int/youth