Izglītības un zinātnes ministrijas ERASMUS+ projekts
2017.-2019. gads

“Nacionālie koordinatori Eiropas pieaugušo izglītības programmas īstenošanai”

Projekta īstenošanas laiks: 26 mēneši. 1.11.2017- 31.12.2019.

Projekta mērķi un uzdevumi:

 • stiprināt pieaugušo izglītības īstenotāju tīklu, lai uzlabotu, sistematizētu,
  paplašinātu pieaugušo izglītības piedāvājumu, sadarbību pieaugušo izglītības jomā, pieaugušo izglītības pieejamību un atbilstību dzīves un darba vajadzībām;
 • stiprināt sinerģiju starp formālo un neformālo izglītību;
 • atbalstīt jaunus pieaugušo izglītības piedāvātājus, īpaši profesionālās un
  vispārējās izglītības iestādes, kurām trūkst pieredzes pieaugušo izglītībā, neformālajā izglītībā, iegūto prasmju novērtēšanā un atzīšanā darba un izglītības vajadzībām;
 • veicināt izglītības iespējas pieaugušajiem, lai atsāktu mācības vai piedalītos otrās iespējas izglītības programmās, kuras nodrošina viņu konkrētajām vajadzībām atbilstošu mācību vidi un ļauj iegūt trūkstošo kvalifikāciju;
 • veidot pieaugušo izglītības piedāvājumu, ņemot vērā vietējā,
  reģionālā un valsts darba tirgus vajadzības;
 • nodrošināt efektīvu pieaugušo izglītības koordināciju;
 • ieviest Eiropas profesionālās izglītības caurskatāmības instrumentus - EKI,
  ECVET, EQAVET − pieaugušo neformālajā izglītībā iegūto prasmju novērtēšanā, apstiprināšanā un atzīšanā;
 • atbalstīt un iedrošināt profesionālās izglītības iestādes un citus pieaugušo
  izglītības piedāvātājus, ieviešot patstāvīgu, elastīgu pieaugušo izglītības piedāvājumu, individuālo pieeju, integrējot dažāda vecuma pieaugušos izglītojamos sākotnējās profesionālās izglītības grupās, meklējot jaunus, modernus risinājumus pieaugušo izglītības piedāvāšanā, piem., mācīšanos darba vietā;
 • informēt sabiedrību par pieaugušo izglītības iespējām novados un labo pieredzi;
 • veicināt starptautisko sadarbību pieaugušo izglītībā.

Projekta ietvaros notikušās aktivitātes

Datums Aktivitāte
2018.gada 27.februāris Darba seminārs “Pieaugušo izglītības satura izstrāde vispārējo prasmju attīstīšanai”, kurā piedalījās Pārtikas rūpniecības, Lauksaimniecības, Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares, Enerģētikas, Skaistumkopšanas un Tūrisma nozaru eksperti un profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji.
2018.gada 26.februāris Darba seminārs “Pieaugušo izglītības satura izstrāde vispārējo prasmju attīstīšanai”, kurā piedalījās Būvniecības nozares eksperti un profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji.
2018.gada 22.februāris Darba seminārs “Pieaugušo izglītības satura izstrāde vispārējo prasmju attīstīšanai”, kurā piedalījās Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina, Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas un  Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozaru eksperti un profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji.
2018.gada 20.februāris Darba seminārs “Pieaugušo izglītības satura izstrāde vispārējo prasmju attīstīšanai”, kurā piedalījās Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju,  Kokrūpniecības, Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību, Transporta un loģistikas, Mākslas un mediju nozaru eksperti un profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji.