Statuss:
Īstenošanā

Mūžizglītība Latvijā

Izglītības un zinātnes ministrija no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim īsteno Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā”.

Šis projekts ir instruments pieaugušo mūžizglītības valsts politikas veidošanā, stiprināšanā un attīstīšanā gan valsts, gan pašvaldību līmenī.

Finansējums
182 667 eiro: 137 000 eiro Eiropas Komisijas budžets; 45 667 eiro - valsts budžets.

Galvenie mērķi 2020. – 2021. gadam
- Uzlabot pieaugušo izglītības koordināciju un efektivitāti.
- Aktualizējot informāciju tīmekļa vietnē www.muzizglitiba.lv, informēt par pieaugušo izglītību un tās politikas veidošanu, sasaistot Eiropas Savienības un valsts prioritātes pieaugušo izglītībā.
- Veicināt dažādu Eiropas Savienības programmu pieaugušo izglītībā attīstību un rezultātu izplatīšanu Latvijā.
- Izstrādāt ieteikumus “Prasmju pilnveides ceļi”, lai palīdzētu pieaugušo izglītības īstenotājiem izglītību īstenot kvalitatīvi, ievērojot valstī noteiktos kvalitātes kritērijus.
- Nodrošināt starpinsticionālo sinerģiju un efektīvu saziņu, pieaugušo izglītības politikas attīstīšanā un pilnveidošanā, iesaistot sociālos partnerus un jomas pārstāvjus.
- Veicināt mācību darba vietā attīstību un popularizēt to darba devēju vidē.

Projekta galvenās aktivitātes
• Pieaugušo neformālās izglītības kvalitātes kritēriju ieviešana normatīvajos aktos.
• Pieaugušo izglītības attīstības vadlīniju izstāde 2021.-2023. gadam, izmantojot ekspertu darba grupas 2019. gadā izstrādāto pieaugušo izglītības plāna ietvarstruktūru, OECD rekomendācijas, kā arī balstoties uz Latvijas izglītības attīstības plānošanas dokumentiem nākamajam periodam un izmatojot četrās reģionu diskusijās un pieaugušo izglītības forumā iegūtos rezultātus.
• Pasākumi pieaugušo neformālās izglītības kvalitātes kritēriju ieviešanai dzīvē (metodiskie materiāli, diskusijas, semināri, darba grupas).
• Pieaugušo izglītības ikgadējie forumi, pieaugušo izglītības dienu, konkursu, darbnīcu organizēšana.
• Tīmekļa vietnes www.muzizglitiba.lv satura veidošana un aktualizēšana.

Par paveikto līdz šim

2017. – 2019.

Izstrādāti “Ieteikumi neformālās izglītības programmu izstrādei un licencēšanai”. Lai apzinātu reālo situāciju pieaugušo izglītībā, tika rīkoti semināri, reģionālās diskusijas un forumi.

Izstrādāti 36 mācību moduļi pieaugušo pamatkompetenču attīstīšanai. Šie moduļi pašlaik tiek īstenoti.

Izveidota ekspertu darba grupa, kas strādā, lai ieviestu Eiropas pieredzi arī Latvijā.

Īstenots konkurss “Labā prakse uzņēmumu iesaistē pieaugušo izglītībā”, kurā tika iesniegtas 185 anketas un noteiktas 10 nominācijas. Tās pasniegtas pieaugušo izglītības forumā “Es strādāju un mācos”.

Izmantojot CEDEFOP analītisko ietvaru pieaugušo prasmju pilnveidei, izveidots pieaugušo izglītības plāna ietvars: 3 līmeņi, 10 jomas.

Ieviesta prakse – reizi gadā organizēt reģionālās diskusijas un pieaugušo izglītības forumu. 2019. gadā tika rīkotas 4 diskusijas: Daugavpils Būvniecības tehnikumā, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā, Saldus tehnikumā, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines struktūrvienībā. Šo diskusiju mērķis bija atbalstīt vietējās pašvaldības un pieaugušo izglītības īstenotājus mērķtiecīgas un kvalitatīvas pieaugušo izglītības piedāvāšanā: pieaugušo aizsniegšana, ieinteresēšana, motivēšana, iesaistīšana, pielāgota kvalitatīva mācīšanās piemērotā vidē, pieaugušo izglītības tīkla veidošana pašvaldībās, atbalsta nodrošināšana.
2018. gadā notika forums “Pieaugušo izglītība Latvijā” un 2019. gadā “Es strādāju un mācos”.
2018. un 2019. gadā tika sarīkoti 22 semināri, diskusijas, darba grupas. Darba grupā par inovācijām profesionālajā un pieaugušo izglītībā piedalījās eksperts no Spānijas. Darba grupā par profesionālās un pieaugušo izglītības finansēšanas modeļa izstrādi – eksperti no Somijas.

2015. – 2016.

2012. – 2014.

Plašākai informācijai:
www.muzizglitiba.lv  
Laura Iveta Strode, IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte (projekta vadītāja), laura-iveta.strode@izm.gov.lv