EPALE

Erasmus+ programmas projekts, granta līgums Nr. 2018-2221/001-001
Projekta īstenošans laiks: no 2019. gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim

EPALE ir atvērtas dalības daudzvalodu kopiena (24 Eiropas valstu valodās) ar vairāk nekā 60 000 reģistrētu lietotāju visā Eiropā. Platforma paredzēta andragogiem, skolotājiem, apmācību vadītājiem, pētniekiem, pasniedzējiem, bibliotekāriem, politikas veidotājiem un ikvienai citai personai, kas strādā pieaugušo izglītības jomā visā Eiropā.

Projekts “EPALE nacionālais atbalsta dienests” atbild par EPALE darbību latviešu valodā, veicinot nacionālā satura veidošanu, nodrošinot diskusiju un pieredzes apmaiņas vidi Latvijas pieaugušo izglītības profesionāļiem kā valsts mērogā , tā arī starptautiski.

Projekta mērķis ir piesaistīt pēc iespējas vairāk aktīvu Latvijas lietotāju, kas iekļaujas starptautiskajā kopienā, uztur diskusiju par pieaugušo izglītības aktuāliem jautājumiem, informē par gaidāmiem notikumiem un aktualitātēm pieaugušo izglītības nozarē Latvijā un raksta par labās prakses piemēriem, dalās ar resursiem.

EPALE platforma ietver daudzveidīgas publikācijas, plašu resursu bibliotēku, iespēju veidot sadarbības tīklus un veidot starptautisku domu apmaiņu gan par pieaugušo izglītības labo praksi, gan saistībā ar notiekošo Eiropas izglītības politikā un ekonomikā.

EPALE platforma izveidota 2014.gadā, un ir Eiropas Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta iniciatīva, lai veidotu vienotu diskusiju un pieredzes apmaiņas telpu pieaugušo izglītības profesionāļiem.

Galvenās projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” aktivitātes 2019-2020 gadā

Projekta uzdevumi:

 • iesaistīties Eiropas Pieaugušo izglītības programmas īstenošanā un veicināt Latvijas iedzīvotāju iespējas jebkurā laikā piekļūt kvalitatīvas izglītības iespējam;
 • stiprināt izpratni par nepieciešamību atjaunot zināšanas un mācīties mūža garumā
 • veicināt un atbalstīt EPALE kā “vienas pieturas aģentūras” turpmāku attīstību, nodrošinot diskusiju, sadarbības tīklu veidošanas, ziņu apmaiņas un dalīšanos ar labo praksi Latvijas un visu ES valstu pieaugušo izglītotājiem
 • Latvijas un ES pieaugušo izglītības sniedzēju sadarbības un komunikācijas veicināšana, īste-nojot EPALE aktivitātes;
 • atbalstīt EPALE kā daudzvalodu platformas izveidi
 • veicināt sinerģiju starp EPALE un citiem Erasmus + projektiem;
 • vairot izpratni par EPALE platformu Latvijas pieaugušo izglītības kopienā
 • palielināt EPALE pastāvīgo lietotāju un apmeklētāju skaitu, iesaistot Latvijas pieaugušo mācībspēkus;
 • Latvijas EPALE vēstnieku/multiplikatoru tīkla izveide un darbības aktivizēšana;
 • aktīvi sadarboties ar EPALE Centrālo atbalsta dienestu (CSS) un sekot tā izstrādātajai EPALE platformas aktivitāšu programmai, kā arī sniegt tam jebkādu palīdzību, attīstot sadarbību ar citiem nacionālajiem atbalsta dienestiem.

Mērķa grupas:

 • pieaugušo izglītības sniedzēji, skolotāji, pasniedzēji, pētnieki;
 • visas formālās un neformālās pieaugušo izglītības organizācijas;
 • par pieaugušo izglītību un nodarbinātību atbildīgo valsts iestāžu pārstāvji

Galvenās projekta aktivitātes:

 • Platformas popularizēšana un lietotāju piesaiste;
 • EPALE satura latviešu valodā nodrošināšana
 • Pasākumu organizēšana, platformas atpazīstamības veicināšanai
 • Tālāka sadarbība ar valsts pieaugušo izglītības Nacionālajiem koordinatoriem un sadarbības stiprināšana ar citiem Erasmus + projektiem
 • Epale semināru, mācību un konferenču organizēšana
 • EPALE un citu Erasmus+ projektu rezultātu izplatīšana
 • EPALE Latvijas jaunumu vēstuļu sagatavošana un izplatīšana
 • Nacionālās pieaugušo neformālās izglītības balvas “Saules laiva” organizēšana
 • Sadarbība ar valsts iestādēm un citiem pieaugušo izglītības politikas veidotājiem un viedokļu līderiem;
 • EPALE tēmu popularizēšanaTwitter, Facebook, LinkedIn and draugiem.lv

Galvenie rezultāti un izstrādnes

 • Augstas kvalitātes saturs EPALE nacionālajā lapā (augšuplādētas apmēram 500 dažādas publikācijas);
 • 22 semināri, kas popularize EPALE darbību;
 • 1 nacionālā konference, 6 semināri un mācības, 4 tiešsaistes video semināri (vebināri);
 • EPALE vietnē izveidotas 2 prakses kopienas un 2 sadarbības telpas;
 • Sagatavoti un izplatīti reklāmas materiāli un video, kā arī EPALE Latvijas jaunumu vēstules