1

Dokumenta veids

Likumprojekts

2

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi likumā  “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” 

3

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskā pārvalde, tieslietas

4

Dokumenta mērķgrupas

Augstskolu padomju locekļi valsts dibinātās augstskolās 

5

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta “Grozījumi likumā  “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” mērķis ir paredzēt augstskolu padomju un valsts kapitālsabiedrību padomju locekļu amatpersonu deklarāciju publiski pieejamo un publiski nepieejamo daļu. Projekts stāsies spēkā vienlaikus ar grozījumiem Augstskolu likumā, kas paredz augstskolu padomju izveidi valsts dibinātajās augstskolās

6

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz konceptuālajā ziņojumā “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu” (atbalstīts ar Ministru kabineta 2020.gada 4.marta rīkojumu Nr.94) noteikto

7

Dokumenti

Likumprojekts un to sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu

9

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 28. aprīlim, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv

10

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone

Tālr.: 67047785

E-pasts: dace.jansone@izm.gov.lv