1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi likumā “Par kopīgās maģistra studiju programmas “Stratēģiskā robežu pārvaldība” īstenošanu”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekta mērķa grupas ir studējošie, studēt gribošie,  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas personāls.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt, ka likumā “Par kopīgās maģistra studiju programmas “Stratēģiskā robežu pārvaldība” īstenošanu” tiek lietots pareizs augstskolas nosaukums – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija nevis Rēzeknes Augstskola. Kā arī paredzēt nosacījumus, kuriem izpildoties, kopīgās maģistra studiju programmas īstenošana izbeigtos, neminot konkrētu datumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

Likumprojekts stāsies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2021. gada 27. augustam, rakstot uz elektroniskā pasta adresēm:

pasts@izm.gov.lv;

Dana.Karelova@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone.