1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24.augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Augstākā izglītība

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz valsts budžeta vietās studējošajiem un augstākās izglītības iestādēm.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 “Noteikumi par stipendijām”” (turpmāk – projekts) izstrādāts:

1) saskaņā ar informatīvā ziņojuma "Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai" (Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija sēdes protokollēmums (prot. Nr. 38 49.§)) 9. punktu un pēc Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas;

2. pamatojoties uz Valsts kontroles revīzijas Nr. 2.4.1-15/2016 “Vai augstākās izglītības finansēšanas sistēma ir efektīva?” (revīzijas ziņojums ir pieejams  https://lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/vai-augstakas-izglitibas-sistema-ir-efektiva) 9. ieteikumu “Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt iespēju izdarīt grozījumus MK noteikumos par stipendijām, precizējot stipendiju fonda veidošanas nosacījumus augstākās izglītības institūcijās”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekts izstrādāts 2020. gada 17. jūnijā, nav izsludināt VSS, jo tiks virzīts uz MK kā MK lieta un pēc saskaņošanas un iesniegšanas VK projektam jābūt apstiprinātam tuvākajā MK sēdē.

7.

Dokumenti

IZMNot_170620_740_covid19;

IZMAnot_170620_740_covid19.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties noteikumu projekta izstrādē, par to sniedzot rakstiskus priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvju lūgums līdz 3. jūlojam sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: nadezda.mazure@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta juriskonsulte N. Mazure, tālr. 67047940, e-pasts: nadezda.mazure@izm.gov.lv