Sabiedriskajai apspriešanai nododamais Ministru kabineta noteikumu projekts

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts)

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra noteikumos Nr. 934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības, Valsts kase, Centrālās statistikas pārvalde

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 20. oktobra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.62 32.§ 2. punkts) noteikto uzdevumu kontekstā ar informatīvā ziņojuma "Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem" 7. sadaļas 6. punktu Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk – ministrija) izveidot starpinstitucionālu darba grupu, lai līdz 2021. gada 28. februārim veiktu plašāku analīzi par pašvaldību finansējumu izmaksām uz vienu izglītojamo un noteiktu izglītības izdevumu sadalījumu tiešajās un netiešajās izmaksās, kā arī izvērtēt piemērotāko risinājumu informācijas par kopējo līdzekļu izlietojumu izglītības funkcijai atspoguļošanu līdz izglītības iestādes līmenim.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada februāra beigās vai marta sākumā.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespēja līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2021. gada 25. februāri, nosūtot to uz e-pasta adresi: dace.kalsone@izm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktore Līga Buceniece