1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr.733 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika. Valsts valodas attīstība.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts  un pašvaldību iestāžu, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo iestāžu, privāto iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību darbinieki, pašnodarbinātās personas, kas veic noteiktas publiskas funkcijas, ārvalstu speciālisti un komercsabiedrību ārvalstu padomes locekļi, kuri strādā Latvijā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiesību akta mērķis ir precizēt profesiju nosaukumus un kodus saskaņā ar  Profesiju klasifikatorā iekļautajiem profesiju nosaukumiem un kodiem atbilstoši Starptautiskās Darba organizācijas kodiem, saglabājot tiem noteikto valsts valodas zināšanu un prasmju apjomu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. janvāra beigās.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: Alla.Puke@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja