1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izglītības iestādes, izglītojamie un viņu vecāki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis ir aktualizēt un precizēt Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumus Nr. 277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, salāgojot ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī noteikt pienākumu izglītības iestādēm iekšējā normatīvajā aktā noteikt preventīvus pasākumus atkarību izraisošu vielu lietošanas risku novēršanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
Noteikumu projekts stāsies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

 

Sabiedrības pārstāvjus līdz šā gada 17.maijam ieskaitot lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: dzintra.mergupe-kutraite@izm.gov.lv, tālr. 67047817

sanita.treimane@izm.gov.lv, tālr. 67047924

 

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta  eksperte Dzintra Mergupe-Kutraite, e-pasta adrese:  dzintra.mergupe-kutraite@izm.gov.lv

sanita.treimane@izm.gov.lv