1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumos Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektā noteiktais attieksies uz izglītojamajiem, kas apgūst vispārējās vidējās izglītības programmas 10. – 12. klasē, un uz pedagogiem, kas īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, lai:

1. nodrošinātu Izglītības likumam atbilstošu valsts valodas lietojuma ieviešanu izglītības programmu apguvē;

2. neklātienes formas paveidu – tālmācību – nošķirt kā atsevišķu izglītības ieguves formu.

Noteikumu projekts stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. maija beigās.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Noteikumu projekta anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: ineta.upeniece@visc.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja Ineta Upeniece, tālr. 67814244, e-pasta adrese: ineta.upeniece@visc.gov.lv.