1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr.1243 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Jaunatnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Jaunatnes politikas valsts programmas projektu iesniedzēji un finansējuma saņēmēji- Latvijas Republikas pašvaldības, nevalstiskās organizācijas - jaunatnes organizācijas, kā arī programmu administrējošās un uzraugošās iestādes - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts kontrole

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts sagatavots, lai nodrošinātu efektīvu atklāto projektu konkursu īstenošanu, kas ir vērsti uz Covid-19 pandēmijas ietekmes mazināšanu jauniešu vidū. 

Ņemot vērā, ka finansējums šo projektu īstenošanai tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumu Nr. 174 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” tas ir izlietojams līdz 2021. gada 31. decembrim saskaņā ar  Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” noteikto līdzekļu no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" izlietošanas kārtību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekta sabiedriskā apspriešana līdz 2021. gada 21. aprīlim.

Izsludināšana VSS 15.04.2021.

Noteikumu projekta izskatīšana MK 04.05.2021. sēdē.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2021. gada 20. aprīlim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pastu Randa.Kenge@izm.gov.lv  

10.

Atbildīgā amatpersona

Randa Ķeņģe, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
direktora vietniece jaunatnes jomā, tālrunis 67047876, e-pasts: Randa.Kenge@izm.gov.lv