1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk – noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr.670 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” īstenošanas noteikumi””.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības, vispārējās izglītības iestādes, pedagogi.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir Valsts izglītības satura centra īstenotajam Eiropas Sociālā fonda projektam novirzīt papildu finansējumu, lai projekta ietvaros izstrādātu mācību līdzekļus izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem. Līdztekus projektā jau paredzētajiem mācību līdzekļiem vieglajā valodā 7.-9.klasei, kas būtu piemērojami arī izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem, paredzēts papildus izstrādāt mācību līdzekļus izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem sākumskolas posmam (1.-6.klase) sešos mācību priekšmetos, pamatskolas posmam (1.-9.klase) teksta atveidei latviešu valodas zīmju valodā un valsts pārbaudes darbu latviešu valodā, kā arī vairākvalodu zīmju vārdnīcu. Papildu finansējumu plānots pārdalīt no 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2. pasākumam „Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” pieejamā finansējuma.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. maijā.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Kristīne Grundmane

Tālr.: 67047943

E-pasts: kristine.grundmane@izm.gov.lv