Publicēts 22 septembris 2020

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumos Nr. 543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”” izstrādes procesā.

 

1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).
2. Dokumenta nosaukums “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumos Nr. 543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā””
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Izglītības un zinātnes politika
4. Dokumenta mērķgrupas Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, izglītības iestādes, kuras īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas vai profesionālās vidējās izglītības programmas, izglītojamie, kuriem jākārto svešvalodas  eksāmens un kuri vēlēsies to aizstāt ar starptautiskās institūcijas pārbaudījumu, augstākās izglītības iestādes
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu starptautisko testēšanas institūciju izdotajos dokumentos norādīto pārbaudījumu vērtējumu atbilstību svešvalodas centralizētā eksāmena vērtējumam, kas izteikts procentpunktos. Projekts paredz noteikt, ka starptautiskas institūcijas pārbaudījumā iegūtais C2 līmenis, C1 līmenis, B2 līmenis un B1 līmenis atbilst attiecīgi 100 procentiem, 98 procentiem, 82 procentiem un 55 procentiem svešvalodas eksāmenā iegūtajam vērtējumam
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada oktobra sākumā
7. Dokumenti

Noteikumu projekts

Noteikumu projekta anotācija

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski
9. Pieteikšanās līdzdalībai Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: kaspars.spule@visc.gov.lv 
10. Cita informācija Nav
11. Atbildīgā amatpersona Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle, tālr. 60001606, e-pasta adrese: kaspars.spule@visc.gov.lv