1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.385 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Jaunatnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projektā noteiktais attieksies uz jauniešiem vecumā no 15-29 gadiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, pašvaldībām, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts izstrādāts ar mērķi paplašināt 8.3.3. SAM mērķa grupu, kas dos iespēju jauniešiem vecumā no 15-29 gadiem, kas nestrādā, nemācās, neapgūst arodu, nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, bet nepiedalās aktīvajos nodarbinātības pasākumos un bezdarba samazināšanas preventīvajos pasākumos, iesaistīties 8.3.3.SAM, kura mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, VIAA īstenotajos Jauniešu garantijas projekta pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekts paredz iespēju pašvaldībām jaunieša atbilstības 8.3.3.SAM mērķa grupai pārbaudes procesā izmantot Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskās sistēmas programmu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. aprīlī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli par projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: Signe.Zvirbule@izm.gov.lv vai pasts@izm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas

Struktūrfondu departaments

Signe Zvirbule

tālr. 67047974

e-pasta adrese: Signe.Zvirbule@izm.gov.lv vai

pasts@izm.gov.lv