Sabiedriskajai apspriešanai nododamais Ministru kabineta noteikumu projekts

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi" projekts

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Augstākā izglītība un zinātne

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir zinātniskās institūcijas un Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētie komersanti.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir aktualizēt 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" (turpmāk – 1.1.1.1. pasākums) īstenošanas noteikumus, tai skaitā:

– precizēt 1.1.1.1. pasākumam pieejamo kopējo publisko finansējumu sadalījumā pa projektu iesniegumu atlases kārtām;

– palielināt ceturtajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo publisko finansējumu;

–noteikt piektās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumus;

– nodrošināt normu savstarpēju sistematizāciju.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē steidzamības kārtībā plānots iesniegt līdz 2021. gada 15. janvārim.

7.

Dokumenti

  1. Noteikumu projekts
  2. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski līdz 2020. gada 18. decmbrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi esf@izm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Inta Švirksta, e-pasts: inta.svirksta@izm.gov.lv, tālr. 67047878.