1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”” projekts (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

 

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izglītības un zinātnes ministrija, Izglītības kvalitātes valsts dienests, pašvaldības, vispārējās izglītības iestādes, valsts un valsts augstskolu dibinātās profesionālās izglītības iestādes, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir samazināt COVID-19 krīzes sekas, paredzot novirzīt finansējumu 900 000 eiro apmērā (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 765 000 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums – 135 000 eiro) 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta „PROTI un DARI!” īstenošanai 2021. gadā. Paredzēts arī pagarināt 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (turpmāk – 8.3.4. SAM projekts) īstenošanas termiņu par 12 mēnešiem, t. i., līdz 2023. gada 31. decembrim, un paplašināt atbalsta mērķa grupu; tiek plānotas jaunas darbības sadarbības partneriem un to atbalsta personālam, kā arī saglabāta līdzšinējā kārtība ēdināšanas pakalpojumu izmaksu atlīdzināšanai 8.3.4. SAM projektā.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā 2021. gada martā pēc tā saskaņošanas ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi Inese.Indricane@izm.gov.lv.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi Inese.Indricane@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Struktūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere.