1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – noteikumu projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma

 

4.

Dokumenta mērķgrupas

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Valsts izglītības attīstības aģentūra, izglītības iestādes, kas piedāvā un nodrošina mācības 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros (turpmāk –   8.4.1. SAM) un nodarbinātie vecumā no 17 gadiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir precizēt nosacījumus nodarbināto personu atbalstam ceļa izdevumu segšanai kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā, paplašināt 8.4.1. SAM ietvaros apgūstamās mācības modulāro programmu moduļa vai moduļu kopas veidā, iekļaut nosacījumu, kas pieļauj izņēmumu attiecībā uz izmaksu attiecināšanu nodarbinātiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 24 gadiem, kas uzsākuši mācības pirms 2017. gada janvāra, kā arī novirzīt attālinātās kārtas ietvaros radušos finansējuma ietaupījumu  8.3.5. specifiskā atbalsta mērķim “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, lai nodrošinātu pedagogu karjeras konsultantu tīkla darbības nepārtrauktību Latvijas pašvaldībās un profesionālās izglītības kompetences centros.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts steidzamības kārtā, saskaņojot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Labklājības ministriju

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 7.maijam, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Līga Vilde- Jurisone

Tālr.: 67047767

E-pasts: Liga.Vilde-Jurisone@izm.gov.lv