1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekti (turpmāk - projekti).

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekti “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”” (turpmāk – grozījumi  noteikumos Nr. 477), “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 523 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas”” (turpmāk – grozījumi  noteikumos Nr. 523) un “Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”” (turpmāk – grozījumi  noteikumos Nr. 382) (turpmāk – noteikumu projekti).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektu tiesiskais regulējums attiecas uz pašvaldībām.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Saeima 2020. gada 10. jūnijā ir pieņēmusi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Lai nodrošinātu nepieciešamo pārskatu iesniegšanu par valsts piešķirtā finansējuma izlietojumu, ar grozījumiem noteikumos Nr. 477, grozījumiem noteikumos Nr. 523 un grozījumiem noteikumos Nr. 382 attiecīgie Ministru kabineta noteikumi tiek papildināti ar normām, kas nosaka pašvaldībām, atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam, pienākumu līdz 2021. gada 30. septembrim sagatavot un iesniegt pārskatus par laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam saņemtā valsts finansējuma izlietojumu, kā arī papildināt attiecīgos noteikumus ar normām par to, ka pašvaldībām, atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā no 2021. gada 1. jūlija, līdz 2022. gada 20. janvārim jāsagatavo un jāiesniedz pārskati par laikposmā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim saņemtā valsts finansējuma izlietojumu. Projekti paredz veikt arī tehniskus grozījumus, vārdu  “novadu un republikas pilsētu pašvaldības” (attiecīgā locījumā)  vietā lietojot vārdu “pašvaldības” (attiecīgā locījumā).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektus plānots virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: modra.jansone@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā eksperte Modra Jansone  tālr. 67047973, e-pasta adrese: modra.jansone@izm.gov.lv.