Sabiedriskajai apspriešanai nododamais Ministru kabineta noteikumu projekts.

1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts
2. Dokumenta nosaukums Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 561 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu""
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Augstākā izglītība un zinātne
4. Dokumenta mērķgrupas Augstākās izglītības institūcijas
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir sekmēt izaugsmes stratēģijas "Eiropa 2020" īstenošanu, veicinot publisko resursu izmantošanu Eiropas izaugsmes potenciāla palielināšanai, un harmonizēt nacionālo tiesību sistēmu, nosakot kārtību, kādā labuma guvēji izmanto ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta ietvaros modernizētu augstākās izglītības infrastruktūru tās amortizācijas periodā.
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu steidzamības kārtībā plānots iesniegt līdz 2020. gada 1. oktobrim.
7. Dokumenti

1. MK noteikumu projekts uz 3 lp.

2. MK noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) projekts uz 18 lp.

3. MK noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1. pielikums uz 1 lp.

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski līdz 2020. gada 25. augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Sabiedrības pārstāvjiem lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi esf@izm.gov.lv
10. Cita informācija Nav.
11.  Atbildīgā amatpersona Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Inta Švirksta, e-pasts: inta.svirksta@izm.gov.lv, tālr. 67047878.