Sabiedriskajai apspriešanai nododamais Ministru kabineta noteikumu projekts

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Augstākā izglītība un zinātne

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir zinātniskās institūcijas

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir sekmēt izaugsmes stratēģijas "Eiropa 2020" īstenošanu, veicinot publisko resursu izmantošanu Eiropas izaugsmes potenciāla palielināšanai, un harmonizēt nacionālo tiesību sistēmu, nosakot kārtību, kādā labuma guvēji izmanto ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta ietvaros modernizētu pētniecības infrastruktūru tās amortizācijas periodā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu steidzamības kārtībā plānots iesniegt līdz 2020. gada 1. septembrim.

7.

Dokumenti

1. MK noteikumu projekts

2. MK anotācija

3. MK anotācijas pielikums

4. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski līdz 2020. gada 20. jūlijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi esf@izm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Inta Švirksta, e-pasts: inta.svirksta@izm.gov.lv, tālr. 67047878.