1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu grozījumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Profesionālās izglītības iestādes: PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”, VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Rēzeknes tehnikums un Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Sadarbības iestāde, Kuldīgas novada pašvaldība.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekta mērķis ir:

1. nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošā 8.1.3.SAM ietvaros atbrīvotā finansējuma un daļas no 8.1.2.SAM ietvaros atbrīvotā finansējuma pārdali uz 8.1.3.SAM pirmo atlases kārtu septiņām profesionālās izglītības iestādēm, palielinot tām maksimālā plānotā kopējā attiecināmā finansējuma apmēru;

2. noteikt, ka Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 8.1.3.SAM projektu īsteno sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību;

3. noteikt 8.1.3.SAM projektu ietvaros radītās infrastruktūras papildinošas saimnieciskās darbības izmantošanas uzraudzības atbildīgo iestādi.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts steidzamības kārtā izskatīšanai tuvākajā Ministru kabineta sēdē.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Aicinām iepazīties ar noteikumu projektu un iesniegt atzinumu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Zenta.Ilkena@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas

Struktūrfondu departamenta

vecākā eksperte Zenta Iļķēna