1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi" projekts.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Augstākā izglītība un zinātne.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir zinātniskās institūcijas, zinātnieki, zinātniskais personāls, augstākās izglītības institūcijas, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir aktualizēt 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ieviešanas nosacījumus, lai daļu no pētniecības pieteikumu īstenošanai paredzētā finansējuma novirzītu 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" piektās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai, kas paredzēts ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu ietvaros īstenotai pētniecībai Covid-19 infekcijas slimības izplatības ierobežošanai un iedzīvotāju aizsardzībai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē steidzamības kārtībā plānots iesniegt līdz 2021. gada 15. janvārim.

7.

Dokumenti

  1. Noteikumu projekts;
  2. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski līdz 2021. gada 12. janvārim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@izm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Antra Žilinska, e-pasts: antra.zilinska@izm.gov.lv, tālr. 67047897.