1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi"” projekts (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

 

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izglītības un zinātnes ministrija, pašvaldības , vispārējās izglītības iestādes, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Informatīvā ziņojuma mērķis ir grozīt 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ieviešanas nosacījumus atbilstoši 2020.gada 1.septembrī uzsāktajiem jaunajiem mācību standartiem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pakāpēs, kā arī tiek aktualizēts finansējuma saņēmējiem (pašvaldībām) pieejamais maksimālais Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, ņemot vērā spēkā esošās vienošanās par projekta īstenošanu. Tiek grozīti arī citi minētās programmas ieviešanas nosacījumi.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā 2021.gada martā pēc tā saskaņošanas ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi Edgars.Lore@izm.gov.lv.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi Edgars.Lore@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Struktūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere