1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi"” projekts (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izglītības un zinātnes ministrija, pašvaldības.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis ir pārdalīt 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros atbrīvotā finansējuma pārdali darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.2.2. pasākumam “Izglītības iestāžu digitalizācija” īstenošanas noteikumi”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā pēc tā saskaņošanas Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi Edgars.Lore@izm.gov.lv.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi Edgars.Lore@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Struktūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere