1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 419 “Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika. 

Industrijas un pakalpojumu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektā noteiktais attieksies uz:

  1. Latvijas kompetentajām institūcijām saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 419 “Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību”,
  2. personām, kas pretendē uz Eiropas profesionālās kartes saņemšanu,
  3. personām, kas jau ir saņēmušas Eiropas profesionālo karti.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Spēkā ir Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 419 “Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību” (turpmāk – noteikumi Nr. 419), kuri nosaka Eiropas profesionālās kartes izdošanas un anulēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā tiek veikta Eiropas profesionālās kartes pretendenta personiskās lietas vešana iekšējā tirgus informācijas sistēmā (turpmāk – IMI sistēma). Eiropas profesionālā karte ir elektronisks sertifikāts, kas apstiprina personas ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un tā tiek izdota kopš 2016.gada 18.janvāra.

2020. gada 7. oktobrī stājies spēkā likums “Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”” (turpmāk – reglamentēto profesiju likuma grozījumi), kurā ir noteikts termins “likumīgā statusa valsts”, kā arī mainītas vairākas tiesību normas attiecībā uz Eiropas profesionālās kartes pieteikumu apstrādi, Eiropas profesionālās kartes izdošanu. Noteikumi Nr. 419 pašreizējā redakcijā tikai daļēji atbilst reglamentēto profesiju likuma un tādēļ tos nepieciešams grozīt.

     

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Dokumentu paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē ne vēlāk kā 2021.gada 4. februārī.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv

10.

Cita informācija

nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā eksperte Inese Stūre