1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr.589 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi”” projekts (turpmāk – noteikumu projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

 

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts izglītības satura centrs, pašvaldības, vispārējās izglītības iestādes, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir pagarināt 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim, sniedzot atbalstu pilnveidotā vispārējās izglītības satura ieviešanai un COVID-19 krīzes seku mazināšanai izglītības iestādēs, kā arī precizēt atbalsta piešķiršanas nosacījumus

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā 2021. gada martā pēc tā saskaņošanas ar Finanšu ministriju, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību un Tieslietu ministriju

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2021. gada 15. martam, rakstot uz elektroniskā pasta adresēm:

pasts@izm.gov.lv, Kristine.Grundmane@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Struktūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere