1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldību un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestāžu pedagogus, kā arī 110 novadu pašvaldības un 9 republikas pilsētu pašvaldības

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikuma projekta mērķis ir veicināt efektīvāku valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai izlietojumu pašvaldībās. Ministru kabineta noteikumi stāsies spēkā 2019.gada 1.septembrī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada 23.maijā.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Noteikumu projekta anotācija (.docx)

Pielikums (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: alise.troksa@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā Alise Trokša, tālr. 67047858, e-pasta adrese: alise.troksa@izm.gov.lv.