1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts)

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldību un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestāžu pedagogus, kā arī 110 novadu pašvaldības un 9 republikas pilsētu pašvaldības

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt nepārtrauktību pedagogu darba samaksas aprēķinos un finansējuma piešķiršanā, ievērojot 2020. gada 23. jūnijā spēkā stājušos Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kā arī veikt precizējumus finansējuma aprēķināšanā attiecībā uz valsts ģimnāzijām, izglītības programmu apguvi ģimenē un tālmācības formā, kā arī izglītības iestāžu savstarpējiem līgumiem. Tiesību akta projekts stāsies spēkā 2021. gada 1. septembrī, atsevišķai normai kā spēkā stāšanās termiņu nosakot 2022. gada 1. augustu. 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada maija beigās.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespēja līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2021. gada 19. maijam, nosūtot to uz e-pasta adresi: dace.kalsone@izm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktore Līga Buceniece