1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”” projekts (turpmāk – noteikumu projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

 

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts izglītības attīstības aģentūra, pašvaldības, vispārējās izglītības iestādes, profesionālās izglītības kompetences centri, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir pagarināt 8.3.5. SAM īstenošanas termiņu līdz 2022. gada 31. Decembrim un palielināt kopējo attiecināmo finansējumu, lai nodrošinātu pedagogu karjeras konsultantu tīkla darbības nepārtrauktību Latvijas pašvaldībās un profesionālās izglītības kompetences centros

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā 2021. gada maijā pēc tā saskaņošanas ar Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Tieslietu ministriju

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2021. gada 6. maijam, rakstot uz elektroniskā pasta adresēm:

pasts@izm.gov.lv, zanda.rudene@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Struktūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere