1

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekts

2

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

3

Politikas joma un nozare vai teritorija

Zinātnes, inovāciju un augstākās izglītības politika.

4

Dokumenta mērķgrupas

Zinātniskās institūcijas, augstākās izglītības institūcijas

5

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ir nepieciešams turpināt speciālistu sagatavošanu ar augsta līmeņa digitālām prasmēm, kas iegūtās zināšanas izplata gan mācību veidā, gan integrējot digitālo saturu plaša spektra studiju saturā un zinātniskajās metodēs.  Līdzšinējās  augstskolu un zinātnisko institūciju personāla augsta līmeņa digitālo prasmju mācības Ņujorkas štata Bufalo Universitātē ir nesušas pozitīvus rezultātus, kā arī šādu speciālistu loku ir nepieciešamas paplašināt, lai nodrošinātu digitālo transformāciju augstākajā izglītībā. Līdz ar to tiek plānots turpināt akadēmiskā sektora profesionāļu augsta līmeņa digitālo prasmju mācības Ņujorkas štata Bufalo Universitātē, nodrošinot projektam papildus finansējumu.

6

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ņemot vērā, ka tiek izstrādāts MK noteikumu projektu komplekts, to plānots virzīt uz Ministru kabinetu steidzamības kārtībā, indikatīvi plānojot izskatīšanu Ministru kabinetā 2022. gada janvārī.

7

Dokumenti

 

 

8

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi inese.kasurina@izm.gov.lv līdz 2021.gada 16.decembrim

9

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi  inese.kasurina@izm.gov.lv līdz 2021.gada 16.decembrim

10

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Struktūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere.