1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6.jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

1.1.1.5.pasākuma pirmās kārtas finansējuma saņēmējs - Valsts izglītības attīstības aģentūra un otrās kārtas finansējuma saņēmējs - Rīgas Tehniskā universitāte.

Latvijas augstskolu, uzņēmumu un valsts pārvaldes vadības personāls, kuri pilnveidos kompetences starptautiskās sadarbības, pētniecības un inovāciju vadības jomā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Latvijas finansējuma īpatsvars pētniecībai un attīstībai (P&A) ir 0.64 % no IKP (2019.g.), kas ir būtiski mazāks par vidējo līmeni Eiropas Savienībā.

Eiropas pētniecības telpa ir definējusi mērķi kopējai Eiropas Savienības virzībai uz P&A ieguldījumiem 3% apmērā no IKP (līdz 2030.gadam), un tās valstis, kuras no ES vidējā līmeņa šobrīd atpaliek, tiek aicinātas palielināt to publiskā sektora P&A ieguldījumus par vismaz 50%.

Noteikumu projekta mērķis ir stiprināt pētniecību, tehnoloģisko attīstību un inovācijas. Noteikumu projekts paredz:

1) stiprināt Latvijas augstskolu, uzņēmumu, valsts pārvaldes vadības personāla kompetences un kapacitāti starptautiskās sadarbības, pētniecības un inovāciju vadības jomā;

2) 1.1.1.5.pasākuma projektu līgumiem nepiesaistītā finansējuma iekšējo pārdali 1.1.1.5.pasākuma ietvaros, kā arī ES fondu atbrīvotā finansējuma pārdali uz citiem 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākumiem (1.1.1.1.pasākumu "Praktiskas ievirzes pētījumi"  un 1.1.1.3 pasākumu "Inovāciju granti studentiem").

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē 22.07.2021.

Noteikumu projekts stāsies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespēja līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2021. gada 6. augustam, rakstot uz elektroniskā pasta adresēm:

pasts@izm.gov.lv;

Ginta.Jakobsone@izm.gov.lv

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Struktūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere.