1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - projekti).

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”” (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecas uz pašvaldību vidējās izglītības iestādēm

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projektu Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi, pamatojoties uz Ministru kabinets 2020. gada 20. oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 32.§)  “Informatīvais ziņojums “Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem”” 2. punktā ministrijai doto uzdevumu. Projekts paredz grozīt noteikumu Nr. 583 4. punktu, nosakot reģionālo sadalījumu kā informatīvajā ziņojumā, un salāgo minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu pašvaldības vispārējās izglītības iestādes vidējās izglītības pakāpes klašu grupā ar minimālo skolēnu skaitu 10.-12.klasē vispārējās vidējās izglītības iestādēs. Jauna akreditācijas sistēma attiecībā uz vispārējās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju stājās spēkā no 2021. gada 1. janvāra. Līdz ar to projekts paredz grozīt noteikumu Nr. 583 3.1. apakšpunktu, nosakot kvalitātes vērtēšanas kritērijus, kas salāgoti ar  pilnveidoto akreditācijas sistēmu.

Ministrija vienlaikus ar šo noteikumu projektu gatavo grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, lai noteiktu, ka Izglītības likuma 60.panta 3.2 daļu nepiemēro attiecībā uz izglītības iestāžu darbību 2020./2021.m.g., un ka līdz 2022. gada 31. augustam valsts nodrošina pašvaldību, valsts augstskolu un privāto vispārējās izglītības iestāžu īstenoto vispārējās izglītības programmu vidējās izglītības pakāpē nodarbināto pedagogu darba samaksu atbilstoši Izglītības likuma 59. panta otrās daļas un 60. panta trešās daļas noteikumiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektus plānots virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: modra.jansone@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā eksperte Modra Jansone  tālr. 67047973, e-pasta adrese: modra.jansone@izm.gov.lv.